Advanced Search
Article Contents

The Northward Shift of Climatic Belts in China During the Last 50 Years and the Corresponding Seasonal Responses


doi: 10.1007/BF02915519

 • Along the meridian of 105°E, the Chinese region are divided into two parts, east and west. The results show that in the east part of China the temperate extratropical belt, the warm extratropical belt, and the northern subtropical belt shift northward significantly, whereas the middle subtropical belt and the southern subtropical belt have less or no change. As for the northern subtropical belt, the maximal northward shift can reach 3.7 degrees of latitude. As for the warm extratropical belt, along the meridian of 120°-125°E, the maximal northward shift can reach 3-4 degrees. In the west part of China, each climatic belt changes little. Only in the Xinjiang area are the significant northward shifts. Correspondingly, it is found that in the last 50 years the traditional seasons have changed. For Beijing, Hailar, and Lanzhou, in general, summer becomes longer and winter shorter over the last 50 years. Summer begins early and ends late with respect to early 1950s. Contrary to the summer, winter begins late and ends early with respect to early 1950s. Furthermore, spring and autumn have changed over the last 50 years: with respect to early 1950s spring begins early and autumn begins late.
 • [1] Ting CHEN, Shumin CHEN, Mingsen ZHOU, Chaoyong TU, Aoqi ZHANG, Yilun CHEN, Weibiao LI, 2022: Northward Shift in Landfall Locations of Tropical Cyclones over the Western North Pacific during the Last Four Decades, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 304-319.  doi: 10.1007/s00376-021-1077-z
  [2] JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate Modeling in China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 250-275.  doi: 10.1007/s00376-014-0002-0
  [3] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [4] YANG Shili, FENG Jinming, DONG Wenjie, CHOU Jieming, 2014: Analyses of Extreme Climate Events over China Based on CMIP5 Historical and Future Simulations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1209-1220.  doi: 10.1007/s00376-014-3119-2
  [5] REN Guoyu, DING Yihui, ZHAO Zongci, ZHENG Jingyun, WU Tongwen, TANG Guoli, XU Ying, 2012: Recent Progress in Studies of Climate Change in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 958-977.  doi: 10.1007/s00376-012-1200-2
  [6] SONG Lianchun, A. J. CANNON, P. H. WHITFIELD, 2007: Changes in Seasonal Patterns of Temperature and Precipitation in China During 1971--2000, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 459-473.  doi: 10.1007/s00376-007-0459-1
  [7] ZHENG Jingyun, LIN Shanshan, HE Fanneng, 2009: Recent Progress in Studies on Land Cover Change and Its Regional Climatic Effects over China during Historical Times, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 793-802.  doi: 10.1007/s00376-009-9031-5
  [8] HAN Guijun, LI Wei, ZHANG Xuefeng, LI Dong, HE Zhongjie, WANG Xidong, WU Xinrong, YU Ting, MA Jirui, 2011: A Regional Ocean Reanalysis System for Coastal Waters of China and Adjacent Seas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 682-690.  doi: 10.1007/s00376-010-9184-2
  [9] HE Jinhai, JU Jianhua, WEN Zhiping, L\"U Junmei, JIN Qihua, 2007: A Review of Recent Advances in Research on Asian Monsoon in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 972-992.  doi: 10.1007/s00376-007-0972-2
  [10] Athanassios A. Argiriou, zhen Li, Vasileios Armaos, Anna Mamara, Yingling SHI, Zhongwei Yan, 2022: Homogenised Monthly and Daily Temperature and Precipitation Time Series in China and Greece since 1960, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-022-2246-4
  [11] WANG Shaowu, ZHU Jinhong, CAI Jingning, 2004: Interdecadal Variability of Temperature and Precipitation in China since 1880, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 307-313.  doi: 10.1007/BF02915560
  [12] TANG Yanbing, GAN Jingjing, ZHAO Lu, GAO Kun, 2006: On the Climatology of Persistent Heavy Rainfall Events in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 678-692.  doi: 10.1007/s00376-006-0678-x
  [13] FU Jiaolan, QIAN Weihong, LIN Xiang, Deliang CHEN, 2008: Trends in Graded Precipitation in China from 1961 to 2000, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 267-278.  doi: 10.1007/s00376-008-0267-2
  [14] Hui LIU, Bo HU, Yuesi WANG, Guangren LIU, Liqin TANG, Dongsheng JI, Yongfei BAI, Weikai BAO, Xin CHEN, Yunming CHEN, Weixin DING, Xiaozeng HAN, Fei HE, Hui HUANG, Zhenying HUANG, Xinrong LI, Yan LI, Wenzhao LIU, Luxiang LIN, Zhu OUYANG, Boqiang QIN, Weijun SHEN, Yanjun SHEN, Hongxin SU, Changchun SONG, Bo SUN, Song SUN, Anzhi WANG, Genxu WANG, Huimin WANG, Silong WANG, Youshao WANG, Wenxue WEI, Ping XIE, Zongqiang XIE, Xiaoyuan YAN, Fanjiang ZENG, Fawei ZHANG, Yangjian ZHANG, Yiping ZHANG, Chengyi ZHAO, Wenzhi ZHAO, Xueyong ZHAO, Guoyi ZHOU, Bo ZHU, 2017: Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 805-815.  doi: 10.1007/s00376-017-6293-1
  [15] MA Jianzhong, GUO Xueliang, ZHAO Chunsheng, ZHANG Yijun, HU Zhijin, 2007: Recent Progress in Cloud Physics Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1121-1137.  doi: 10.1007/s00376-007-1121-7
  [16] GE Quansheng, WANG Shaowu, WEN Xinyu, Caiming SHEN, HAO Zhixin, 2007: Temperature and Precipitation Changes in China During the HoloceneTemperature and Precipitation Changes in China During the Holocene, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1024-1036.  doi: 10.1007/s00376-007-1024-7
  [17] DING Yihui, REN Guoyu, ZHAO Zongci, XU Ying, LUO Yong, LI Qiaoping, ZHANG Jin, 2007: Detection, Causes and Projection of Climate Change over China: An Overview of Recent Progress, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 954-971.  doi: 10.1007/s00376-007-0954-4
  [18] WANG Dongxiao, QIN Zenghao, SHI Ping, 2004: Progress in Marine Meteorology Studies in China during 1999-2002, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 485-496.  doi: 10.1007/BF02915575
  [19] ZOU Xukai, REN Fumin, 2015: Changes in Regional Heavy Rainfall Events in China during 1961-2012, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 704-714.  doi: 10.1007/s00376-014-4127-y
  [20] XU Ying, GAO Xuejie, SHEN Yan, XU Chonghai, SHI Ying, F. GIORGI, 2009: A Daily Temperature Dataset over China and Its Application in Validating a RCM Simulation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 763-772.  doi: 10.1007/s00376-009-9029-z

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 November 2003
Manuscript revised: 10 November 2003
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

The Northward Shift of Climatic Belts in China During the Last 50 Years and the Corresponding Seasonal Responses

 • 1. START Regional Research Center for Temperate East Asia, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,START Regional Research Center for Temperate East Asia, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,START Regional Research Center for Temperate East Asia, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

Abstract: Along the meridian of 105°E, the Chinese region are divided into two parts, east and west. The results show that in the east part of China the temperate extratropical belt, the warm extratropical belt, and the northern subtropical belt shift northward significantly, whereas the middle subtropical belt and the southern subtropical belt have less or no change. As for the northern subtropical belt, the maximal northward shift can reach 3.7 degrees of latitude. As for the warm extratropical belt, along the meridian of 120°-125°E, the maximal northward shift can reach 3-4 degrees. In the west part of China, each climatic belt changes little. Only in the Xinjiang area are the significant northward shifts. Correspondingly, it is found that in the last 50 years the traditional seasons have changed. For Beijing, Hailar, and Lanzhou, in general, summer becomes longer and winter shorter over the last 50 years. Summer begins early and ends late with respect to early 1950s. Contrary to the summer, winter begins late and ends early with respect to early 1950s. Furthermore, spring and autumn have changed over the last 50 years: with respect to early 1950s spring begins early and autumn begins late.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return