Advanced Search

Most Cited

Most Cited articles in recent 3 years.

1
Atmospheric Circulation and Dynamic Mechanism for Persistent Haze Events in the Beijing-Tianjin-Hebei Region
Ping WU, Yihui DING, Yanju LIU
2017, 34(4): 429-440. doi: 10.1007/s00376-016-6158-z
2
Changes in Mean and Extreme Temperature and Precipitation over the Arid Region of Northwestern China: Observation and Projection
Yujie WANG, Botao ZHOU, Dahe QIN, Jia WU, Rong GAO, Lianchun SONG
2017, 34(3): 287-305. doi: 10.1007/s00376-016-6160-5
3
Performance of RegCM4 over Major River Basins in China
Xuejie GAO, Ying SHI, Zhenyu HAN, Meili WANG, Jia WU, Dongfeng ZHANG, Ying XU, Filippo GIORGI
2017, 34(4): 441-455. doi: 10.1007/s00376-016-6179-7
4
The Long-term Variation of Extreme Heavy Precipitation and Its Link to Urbanization Effects in Shanghai during 1916-2014
Ping LIANG, Yihui DING
2017, 34(3): 321-334. doi: 10.1007/s00376-016-6120-0
5
Increased Light, Moderate, and Severe Clear-Air Turbulence in Response to Climate Change
Paul D. WILLIAMS
2017, 34(5): 576-586. doi: 10.1007/s00376-017-6268-2
6
First Global Carbon Dioxide Maps Produced from TanSat Measurements
Dongxu YANG, Yi LIU, Zhaonan CAI, Xi CHEN, Lu YAO, Daren LU
2018, 35(6): 621-623. doi: 10.1007/s00376-018-7312-6
7
Variable and Robust East Asian Monsoon Rainfall Response to El Niño over the Past 60 Years (1957-2016)
Bin WANG, Juan LI, Qiong HE
2017, 34(10): 1235-1248. doi: 10.1007/s00376-017-7016-3
8
Relationship between Indian and East Asian Summer Rainfall Variations
Renguang WU
2017, 34(1): 4-15. doi: 10.1007/s00376-016-6216-6
9
Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019
Lijing CHENG, John ABRAHAM, Jiang ZHU, Kevin E. TRENBERTH, John FASULLO, Tim BOYER, Ricardo LOCARNINI, Bin ZHANG, Fujiang YU, Liying WAN, Xingrong CHEN, Xiangzhou SONG, Yulong LIU, Michael E. MANN
2020, 37(2): 137-142. doi: 10.1007/s00376-020-9283-7
10
Projected Changes in Temperature and Precipitation Extremes over China as Measured by 50-yr Return Values and Periods Based on a CMIP5 Ensemble
Ying XU, Xuejie GAO, Filippo GIORGI, Botao ZHOU, Ying SHI, Jie WU, Yongxiang ZHANG
2018, 35(4): 376-388. doi: 10.1007/s00376-017-6269-1
11
Latest Progress of the Chinese Meteorological Satellite Program and Core Data Processing Technologies
Peng ZHANG, Qifeng LU, Xiuqing HU, Songyan GU, Lei YANG, Min MIN, Lin CHEN, Na XU, Ling Sun, Wenguang BAI, Gang MA, Di XIAN
2019, 36(9): 1027-1045. doi: 10.1007/s00376-019-8215-x
12
Growth Rates of Fine Aerosol Particles at a Site near Beijing in June 2013
Chuanfeng ZHAO, Yanan LI, Fang ZHANG, Yele SUN, Pucai WANG
2018, 35(2): 209-217. doi: 10.1007/s00376-017-7069-3
13
CAS FGOALS-f3-L Model Datasets for CMIP6 Historical Atmospheric Model Intercomparison Project Simulation
Bian HE, Qing BAO*, Xiaocong WANG, Linjiong ZHOU, Xiaofei WU, Yimin LIU, Guoxiong WU, Kangjun CHEN, Sicheng HE, Wenting HU, Jiandong LI, Jinxiao LI, Guokui NIAN, Lei WANG, Jing YANG, Minghua ZHANG, Xiaoqi ZHANG
2019, (8): 771-778. doi: 10.1007/s00376-019-9027-8
14
Pathways of Influence of the Northern Hemisphere Mid-high Latitudes on East Asian Climate: A Review
Jianping LI, Fei ZHENG, Cheng SUN, Juan FENG, Jing WANG
2019, 36(9): 902-921. doi: 10.1007/s00376-019-8236-5
15
Impact of Drought on Agriculture in the Indo-Gangetic Plain, India
Reshmita NATH, Debashis NATH, Qian LI, Wen CHEN, Xuefeng CUI
2017, 34(3): 335-346. doi: 10.1007/s00376-016-6102-2
16
Parallel Comparison of the 1982/83, 1997/98 and 2015/16 Super El Niños and Their Effects on the Extratropical Stratosphere
Jian RAO, Rongcai REN
2017, 34(9): 1121-1133. doi: 10.1007/s00376-017-6260-x
17
Does CMIP6 Inspire More Confidence in Simulating Climate Extremes over China?
Huanhuan ZHU, Zhihong JIANG, Juan LI, Wei LI, Cenxiao SUN, Laurent LI
2020, 37(10): 1119-1132. doi: 10.1007/s00376-020-9289-1
18
2018 Continues Record Global Ocean Warming
Lijing CHENG, Jiang ZHU, John ABRAHAM, Kevin E. TRENBERTH, John T. FASULLO, Bin ZHANG, Fujiang YU, Liying WAN, Xingrong CHEN, Xiangzhou SONG
2019, 36(3): 249-252. doi: 10.1007/s00376-019-8276-x
19
Formation and Variation of the Atmospheric Heat Source over the Tibetan Plateau and Its Climate Effects
Guoxiong WU, Bian HE, Anmin DUAN, Yimin LIU, Wei YU
2017, 34(10): 1169-1184. doi: 10.1007/s00376-017-7014-5
20
Climatology of Cloud-base Height from Long-term Radiosonde Measurements in China
Yong ZHANG, Lejian ZHANG, Jianping GUO, Jinming FENG, Lijuan CAO, Yang WANG, Qing ZHOU, Liangxu LI, Bai LI, Hui XU, Lin LIU, Ning AN, Huan LIU
2018, 35(2): 158-168. doi: 10.1007/s00376-017-7096-0