Advanced Search
REN Guo-Yu, CHU Zi-Ying, ZHOU Ya-Qing, XU Ming-Zhi, WANG Ying, TANG Guo-Li, ZHAI Pan-Mao, SHAO Xue-Mei, ZHANG Ai-Ying, CHEN Zheng-Hong, GUO Jun, LIU Hong-Bin, ZHOU Jiang-Xing, ZHAO Zong-Ci, ZHANG Li, BAI Hu-Zhi, LIU Xue-Feng, TANG Hong-Yu. Recent Progresses in Studies of Regional Temperature Changes in China[J]. Climatic and Environmental Research, 2005, 10(4): 701-716. doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.2005.04.01
Citation: REN Guo-Yu, CHU Zi-Ying, ZHOU Ya-Qing, XU Ming-Zhi, WANG Ying, TANG Guo-Li, ZHAI Pan-Mao, SHAO Xue-Mei, ZHANG Ai-Ying, CHEN Zheng-Hong, GUO Jun, LIU Hong-Bin, ZHOU Jiang-Xing, ZHAO Zong-Ci, ZHANG Li, BAI Hu-Zhi, LIU Xue-Feng, TANG Hong-Yu. Recent Progresses in Studies of Regional Temperature Changes in China[J]. Climatic and Environmental Research, 2005, 10(4): 701-716. doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.2005.04.01

Recent Progresses in Studies of Regional Temperature Changes in China

doi: 10.3878/j.issn.1006-9585.2005.04.01

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (5264) PDF downloads(7779) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return