Advanced Search

column
A Study on Urban Heat Island Effect in Beijing Central Business District (CBD)
Zhigang CHENG, Ju LI, Mingyu ZHOU, Junxia DOU, Xiaoyan CAO, Jingjiang ZHANG, Xinyu ZHANG, Xiaodong HE
2018, 23(6): 633-644. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2017.17036
Abstract PDF
Evaluation of NCAR CESM and CAS ESM Models for the Simulation of Boreal Summer Climate over Eastern Asia: Climatological Mean and Diurnal Cycle of Precipitation
Xingyu LI, Xunqiang BI, He ZHANG
2018, 23(6): 645-656. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.18050
Abstract PDF
Characteristics of Spatial-Temporal Distribution of the Stratospheric Quasi-Zero Wind Layer in Low-Latitude Regions
Baiqing CHEN, Yi LIU, Liangke LIU, Xinyong SHEN, Yuli ZHANG
2018, 23(6): 657-669. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.17086
Abstract PDF
Climatic Changes in the Twenty-Four Solar Terms Based on Temperature Observations Back to 1873
Cheng QIAN, Zhongwei YAN, Lijuan CAO, Zhen LI
2018, 23(6): 670-682. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.18044
Abstract PDF
Impacts of Human Activities on Land Surface Water and Energy—A Case Study in Weishui River Watershed
Shuang LIU, Zhenghui XIE, Yujin ZENG, Bin LIU, Junqiang GAO, Ruichao LI
2018, 23(6): 683-701. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.17107
Abstract PDF
Response of the North Pacific Storm Track to Systematic Variation in Kuroshio Extension and Its Energy Transformation Mechanism
Fengliang HU, Liqiong WANG, Ruiting ZUO, Chao WANG
2018, 23(6): 702-714. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.17151
Abstract PDF
Climatological Characteristics and Long-Term Trend of Relative Humidity in Wuhan
Kanzhuo SUONAN, Guoyu REN, Wenqian JIA, Xiubao SUN
2018, 23(6): 715-724. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2017.17122
Abstract PDF
Spatial and Temporal Distribution of CO2 and Its Spectrum Characteristic in Beijing Urban Area
Yue DUAN, Xueling CHENG, Wei HUA, Jianan XU, Donglei FENG
2018, 23(6): 725-736. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.17132
Abstract PDF
Spatial and Temporal Distributions of Warm Cloud Properties in Eastern China and Its Adjacent Ocean and Their Relationships with Meteorological Conditions
Hailing JIA, Xiaoyan MA, Feilin XIONG
2018, 23(6): 737-748. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.17134
Abstract PDF
Impacts of Two Types of El Niño Events on Winter Precipitation in Southwest China
Wei TAO, Quanliang CHEN
2018, 23(6): 749-757. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.17165
Abstract PDF
A Numerical Study of Aerosol Effects on Microphysical Process and Electrification in Thunderstorms
Jun LIU, Yongbo TAN, Zheng SHI, Mengyi WANG, Mengying YU, Tianxue ZHENG
2018, 23(6): 758-768. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2018.18047
Abstract PDF