Advanced Search
Article Contents

Impacts of the Kuwait Oil Fires on the Mount Qomolangma Region


doi: 10.1007/BF02656862

 • Mt. Qomolangma (also known as Mt. Everest), the world’s highest mountain, is situated over the world’s highest plateau, the Tibetan Plateau. Because of its height and because of its distance from industrialized areas, the environmental state of the Mt. Qomolangma region can normally be considered “undisturbed”. It is interesting to investigate how this “undisturbed” state has been changing with time and whether it has been influenced by large environmentally disruptive events such as the Kuwait oil fires of 1990 and 1991 (Small, 1991). In order to do this, riv-er water samples were collected from the Rongpu River at Rongpu Temple Station in the summers of 1992 and 1993, as was done in 1975, and aerosol samples were collected in the summer of 1992 at the same station as was done in 1980. River water samples were analyzed using atomic absorption spectroscopy (AAS) at the Chinese Academy of Sciences. Aerosol samples were analyzed using proton-induced x-ray emission (PIXE) at the University of Fudan in Shanghai. The results show that the concentrations of chemical species in the river water at Rongpu Temple Station were much higher in the summer of 1992 than they were in 1975 and 1993, and the concentrations of atmospheric chemical species were much higher in 1992 than they were in 1980. The environment of the north slope of Mt. Qomolangma was therefore heavily polluted before and/or during the summer of 1992, possibly due to the Kuwait oil fires in 1990 and 1991.
 • [1] Yaoming MA, Weiqiang MA, Huaguang DAI, Lei ZHANG, Fanglin SUN, Jinqiang ZHANG, Nan YAO, Jianan HE, Zhixuan BAI, Yuejian XUAN, Yunshuai ZHANG, Yuan YUAN, Chenyi YANG, Weijun SUN, Ping ZHAO, Minghu DING, Kongju ZHU, Jie HU, Bian Bazhuga, Bai Juepingcuo, Zhuo Ma, Ren Qingnima, Suo Langwangdui, Yang Zong, Haikun WEN, 2023: Earth Summit Mission 2022: Scientific Expedition and Research on Mt. Qomolangma Helps Reveal the Synergy between Westerly Winds and Monsoon and the Resulting Climatic and Environmental Effects, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 40, 187-193.  doi: 10.1007/s00376-022-2166-3
  [2] Wu Guoxiong, 1988: MOUNTAIN TORQUE AND EXTERNAL FORCING, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 5, 141-148.  doi: 10.1007/BF02656776
  [3] Xinming LIN, Jiwen FAN, Yuwei ZHANG, Z. Jason HOU, 2024: Machine Learning Analysis of Impact of Western US Fires on Central US Hailstorms, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 41, 1450-1462.  doi: 10.1007/s00376-024-3198-7
  [4] WANG Geli, YANG Peicai, ZHOU Xiuji, 2013: Nonstationary Time Series Prediction by Incorporating External Forces, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 1601-1607.  doi: 10.1007/s00376-013-2134-z
  [5] LI Yan, ZHU Jiang, WANG Hui, 2013: The Impact of Different Vertical Diffusion Schemes in a Three-Dimensional Oil Spill Model in the Bohai Sea, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 1569-1586.  doi: 10.1007/s00376-012-2201-x
  [6] Fang Juan, Wu Rongsheng, 1998: Influences of Vorticity Source and Momentum Source on Atmospheric Circulation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 15, 41-46.  doi: 10.1007/s00376-998-0016-6
  [7] WANG Geli, YAN Jianjun, YANG Peicai, 2012: On the Nonlinear Response of Lower Stratospheric Ozone to External Forces---The Inclusion of BrOx and Radiation Processes, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 855-866.  doi: 10.1007/s00376-012-1177-x
  [8] Mei ZHENG, Tianle ZHANG, Yaxin XIANG, Xiao TANG, Yinan WANG, Guannan GENG, Yuying WANG, Yingjun LIU, Chunxiang YE, Caiqing YAN, Yingjun CHEN, Jiang ZHU, Qiang ZHANG, Tong ZHU, 2024: A Newly Established Air Pollution Data Center in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-024-4055-4
  [9] Yuepeng PAN, Mengna GU, Yuexin HE, Dianming WU, Chunyan LIU, Linlin SONG, Shili TIAN, Xuemei LÜ, Yang SUN, Tao SONG, Wendell W. WALTERS, Xuejun LIU, Nicholas A. MARTIN, Qianqian ZHANG, Yunting FANG, Valerio FERRACCI, Yuesi WANG, 2020: Revisiting the Concentration Observations and Source Apportionment of Atmospheric Ammonia, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 933-938.  doi: 10.1007/s00376-020-2111-2
  [10] Wang Mingxing, 1985: SOURCE IDENTIFICATION AND APPORTIONMENT FOR ATMOSPHERIC AEROSOL BY FACTOR ANALYSIS, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2, 469-477.  doi: 10.1007/BF02678745
  [11] Rui JIA, Min LUO, Yuzhi LIU, Qingzhe ZHU, Shan HUA, Chuqiao WU, Tianbin SHAO, 2019: Anthropogenic Aerosol Pollution over the Eastern Slope of the Tibetan Plateau, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, , 847-862.  doi: 10.1007/s00376-019-8212-0
  [12] Zhang Ren, Yu Zhihao, 2000: Numerical and Dynamical Analyses of Heat Source Forcing and Restricting Subtropical High Activity, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 17, 61-71.  doi: 10.1007/s00376-000-0043-4
  [13] HAN Meng, LU Xueqiang, ZHAO Chunsheng, RAN Liang, HAN Suqin, 2015: Characterization and Source Apportionment of Volatile Organic Compounds in Urban and Suburban Tianjin, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 439-444.  doi: 10.1007/s00376-014-4077-4
  [14] WANG Xinfeng, WANG Tao, Ravi Kant PATHAK, Mattias HALLQUIST, GAO Xiaomei, NIE Wei, XUE Likun, GAO Jian, GAO Rui, ZHANG Qingzhu, WANG Wenxing, WANG Shulan, CHAI Fahe, CHEN Yizhen, 2013: Size Distributions of Aerosol Sulfates and Nitrates in Beijing during the 2008 Olympic Games: Impacts of Pollution Control Measures and Regional Transport, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 341-353.  doi: 10.1007/s00376-012-2053-4
  [15] Miaomiao LU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Xueshun CHEN, Shengwen LIANG, Hui ZHOU, Huangjian WU, Ke HU, Longjiao SHEN, Jia YU, Jiang ZHU, 2019: Investigating the Transport Mechanism of PM2.5 Pollution during January 2014 in Wuhan, Central China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 36, 1217-1234.  doi: 10.1007/s00376-019-8260-5
  [16] Hao LUO, Yong HAN, Chunsong LU, Jun YANG, Yonghua WU, 2019: Characteristics of Surface Solar Radiation under Different Air Pollution Conditions over Nanjing, China: Observation and Simulation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 36, 1047-1059.  doi: 10.1007/s00376-019-9010-4
  [17] Jianguo Niu, Hiroaki Kuze, Nobuo Takeuchi, 2000: Studying Air Pollution with Kitt Peak Solar Flux Atlas-Analysis Method and Results of Observation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 17, 363-374.  doi: 10.1007/s00376-000-0029-2
  [18] MA Jianzhong, XU Xiaobin, ZHAO Chunsheng, YAN Peng, 2012: A Review of Atmospheric Chemistry Research in China: Photochemical Smog, Haze Pollution, and Gas-Aerosol Interactions, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 1006-1026.  doi: 10.1007/s00376-012-1188-7
  [19] Naifang BEI, Xia LI, Qiyuan WANG, Suixin LIU, Jiarui WU, Jiayi LIANG, Lang LIU, Ruonan WANG, Guohui LI, 2021: Impacts of Aerosol−Radiation Interactions on the Wintertime Particulate Pollution under Different Synoptic Patterns in the Guanzhong Basin, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 1141-1152.  doi: 10.1007/s00376-020-0329-7
  [20] Yuting ZHANG, Xiaole PAN, Yu TIAN, Hang LIU, Xueshun CHEN, Baozhu GE, Zhe WANG, Xiao TANG, Shandong LEI, Weijie YAO, Yuanzhe REN, Yongli TIAN, Jie LI, Pingqing FU, Jinyuan XIN, Yele SUN, Junji CAO, Zifa WANG, 2022: Transport Patterns and Potential Sources of Atmospheric Pollution during the XXIV Olympic Winter Games Period, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1608-1622.  doi: 10.1007/s00376-022-1463-1

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 April 1996
Manuscript revised: 10 April 1996
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Impacts of the Kuwait Oil Fires on the Mount Qomolangma Region

 • 1. Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

Abstract: Mt. Qomolangma (also known as Mt. Everest), the world’s highest mountain, is situated over the world’s highest plateau, the Tibetan Plateau. Because of its height and because of its distance from industrialized areas, the environmental state of the Mt. Qomolangma region can normally be considered “undisturbed”. It is interesting to investigate how this “undisturbed” state has been changing with time and whether it has been influenced by large environmentally disruptive events such as the Kuwait oil fires of 1990 and 1991 (Small, 1991). In order to do this, riv-er water samples were collected from the Rongpu River at Rongpu Temple Station in the summers of 1992 and 1993, as was done in 1975, and aerosol samples were collected in the summer of 1992 at the same station as was done in 1980. River water samples were analyzed using atomic absorption spectroscopy (AAS) at the Chinese Academy of Sciences. Aerosol samples were analyzed using proton-induced x-ray emission (PIXE) at the University of Fudan in Shanghai. The results show that the concentrations of chemical species in the river water at Rongpu Temple Station were much higher in the summer of 1992 than they were in 1975 and 1993, and the concentrations of atmospheric chemical species were much higher in 1992 than they were in 1980. The environment of the north slope of Mt. Qomolangma was therefore heavily polluted before and/or during the summer of 1992, possibly due to the Kuwait oil fires in 1990 and 1991.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return