Advanced Search

Volume 2 Issue 4

Oct.  1985

Article Contents

TEN YEARS' ADVANCES OF RESEARCH ON KNOTTY TYPHOONS IN CHINA


doi: 10.1007/BF02678741

 • The forecast and research skill of knotty typhoon tracks of various kinds is presented. It is a practical approach to raise the diagnosing ability of the forecasters and to improve the forecast of knotty typhoon tracks at the present stage by revealing and studying the causes of the erratic tracks, obtaining their characteristics and gradually perfecting the prediction models.
 • [1] HE Jinhai, JU Jianhua, WEN Zhiping, L\"U Junmei, JIN Qihua, 2007: A Review of Recent Advances in Research on Asian Monsoon in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 972-992.  doi: 10.1007/s00376-007-0972-2
  [2] Bao Chenglan, 1985: ADVANCES IN THE SOUTH CHINA FFS HEAVY RAIN RESEARCH, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2, 282-294.  doi: 10.1007/BF02677244
  [3] LU Hancheng, GAO Shouting, TAN Zhemin, ZHOU Xiaoping, WU Rongsheng, 2007: The Major Research Advances of Mesoscale Weather Dynamics in China Since 2003, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1049-1059.  doi: 10.1007/s00376-007-1049-y
  [4] XUE Feng, ZENG Qingcun, HUANG Ronghui, LI Chongyin, LU Riyu, ZHOU Tianjun, 2015: Recent Advances in Monsoon Studies in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 206-229.  doi: 10.1007/s00376-014-0015-8
  [5] NIU Shengjie, LU Chunsong, YU Huaying, ZHAO Lijuan, LU Jingjing, 2010: Fog Research in China: An Overview, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 639-662.  doi: 10.1007/s00376-009-8174-8
  [6] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [7] Wansuo DUAN, Lichao YANG, Mu MU, Bin WANG, Xueshun SHEN, Zhiyong MENG, Ruiqiang DING, 2023: Recent Advances in China on the Predictability of Weather and Climate, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 40, 1521-1547.  doi: 10.1007/s00376-023-2334-0
  [8] GUO Xueliang, ZHENG Guoguang, 2009: Advances in Weather Modification from 1997 to 2007 in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 240-252.  doi: 10.1007/s00376-009-0240-8
  [9] QIE Xiushu, ZHANG Yijun, YUAN Tie, ZHANG Qilin, ZHANG Tinglong, ZHU Baoyou, LU Weitao, MA Ming, YANG Jing, ZHOU Yunjun, FENG Guili, 2015: A Review of Atmospheric Electricity Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 169-191.  doi: 10.1007/s00376-014-0003-z
  [10] MU Mu, DUAN Wansuo, CHOU Jifan, 2004: Recent Advances in Predictability Studies in China (1999-2002), ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 437-443.  doi: 10.1007/BF02915570
  [11] YUAN Weihua, YU Rucong, LI Jian, 2013: Changes in the Diurnal Cycles of Precipitation over Eastern China in the Past 40 Years, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 461-467.  doi: 10.1007/s00376-012-2092-x
  [12] Xiujing YU, Guoyu REN, Panfeng ZHANG, Jingbiao HU, Ning LIU, Jianping LI, Chenchen ZHANG, 2020: Extreme Temperature Change of the Last 110 Years in Changchun, Northeast China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 347-358.  doi: 10.1007/s00376-020-9165-z
  [13] Ren Zhenqiu, 1987: THE ABNORMAL PERIODS OF CLIMATE IN CHINA OVER THE PAST 5000 YEARS AND THEIR CAUSES, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 4, 210-217.  doi: 10.1007/BF02677067
  [14] Chen Longxun, Shao Yongning, Dong Min, Ren Zhenhai, Tian Guangsheng, 1991: Preliminary Analysis of Climatic Variation during the Last 39 Years in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 8, 279-288.  doi: 10.1007/BF02919610
  [15] Li Chongyin, 1988: ACTIONS OF TYPHOONS OVER THE WESTERN PACIFIC (INCLUDING THE SOUTH CHINA SEA) AND EL NINO, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 5, 107-116.  doi: 10.1007/BF02657352
  [16] Meng Zhiyong, Chen Lianshou, Xu Xiangde, 2002: Recent Progress on Tropical Cyclone Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 19, 103-110.  doi: 10.1007/s00376-002-0037-5
  [17] WANG Huijun, FAN Ke, SUN Jianqi, LI Shuanglin, LIN Zhaohui, ZHOU Guangqing, CHEN Lijuan, LANG Xianmei, LI Fang, ZHU Yali, CHEN Hong, ZHENG Fei, 2015: A Review of Seasonal Climate Prediction Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 149-168.  doi: 10.1007/s00376-014-0016-7
  [18] MA Jianzhong, GUO Xueliang, ZHAO Chunsheng, ZHANG Yijun, HU Zhijin, 2007: Recent Progress in Cloud Physics Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1121-1137.  doi: 10.1007/s00376-007-1121-7
  [19] QIU Jinhuan, CHEN Hongbin, WANG Pucai, LIU Yi, XIA Xiang'ao, 2007: Recent Progress in Atmospheric Observation Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 940-953.  doi: 10.1007/s00376-007-0940-x
  [20] Guo DENG, Xueshun SHEN, Jun DU, Jiandong GONG, Hua TONG, Liantang DENG, Zhifang XU, Jing CHEN, Jian SUN, Yong WANG, Jiangkai HU, Jianjie WANG, Mingxuan CHEN, Huiling YUAN, Yutao ZHANG, Hongqi LI, Yuanzhe WANG, Li GAO, Li SHENG, Da LI, Li LI, Hao WANG, Ying ZHAO, Yinglin LI, Zhili LIU, Wenhua GUO, 2024: Scientific Advances and Weather Services of the China Meteorological Administration’s National Forecasting Systems during the Beijing 2022 Winter Olympics, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 41, 767-776.  doi: 10.1007/s00376-023-3206-3

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 October 1985
Manuscript revised: 10 October 1985
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

TEN YEARS' ADVANCES OF RESEARCH ON KNOTTY TYPHOONS IN CHINA

 • 1. ShanghaiTyphoonInstitute,Shanghai

Abstract: The forecast and research skill of knotty typhoon tracks of various kinds is presented. It is a practical approach to raise the diagnosing ability of the forecasters and to improve the forecast of knotty typhoon tracks at the present stage by revealing and studying the causes of the erratic tracks, obtaining their characteristics and gradually perfecting the prediction models.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return