Advanced Search

Volume 3 Issue 1

Jan.  1986

Article Contents

AN APPROXIMATE EXPRESSION OF THE SKY RADIANCE IN ALMUCANTAR AND ITS APPLICATION


doi: 10.1007/BF02680041

 • An approximate expression of the sky radiance in almucantar is confirmed in this paper. Under the conditions with molecular optical depth<0.3, aerosol (or cloud) optical depth<0.6, solar zenith angle< 75° and scattering angle<30°, the errors of the sky radiance and the aerosol phase function computed from the expression are respectively less than 8 % and 10 %, but the phase functions computed from Box-Deepak formula and single-scattering formula can be 84 % and 260 % more than the exact value, respectively. Furthermore, by use of the expression we have inferred the volume scattering functions of 1°≤θ≤30° for retrieving aerosol size distribution with the conclusion that the distribution information in the range of 0.1
 • [1] Lei SONG, Yinan WANG, 2016: A Solely Radiance-based Spectral Angular Distribution Model and Its Application in Deriving Clear-Sky Spectral Fluxes over Tropical Oceans, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 33, 259-268.  doi: 10.1007/s00376-015-5040-8
  [2] Lan XU, Wei CHENG, Zhongren DENG, Juanjuan LIU, Bin WANG, Bin LU, Shudong WANG, Li DONG, 2023: Assimilation of the FY-4A AGRI Clear-Sky Radiance Data in a Regional Numerical Model and Its Impact on the Forecast of the “21·7” Henan Extremely Persistent Heavy Rainfall, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 40, 920-936.  doi: 10.1007/s00376-022-1380-3
  [3] Jun LI, Alan J. GEER, Kozo OKAMOTO, Jason A. OTKIN, Zhiquan LIU, Wei HAN, Pei WANG, 2022: Satellite All-sky Infrared Radiance Assimilation: Recent Progress and Future Perspectives, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 9-21.  doi: 10.1007/s00376-021-1088-9
  [4] QI Linlin, SUN Jianhua, 2006: Application of ATOVS Microwave Radiance Assimilation to Rainfall Prediction in Summer 2004, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 815-830.  doi: 10.1007/s00376-006-0815-6
  [5] YANG Shuai, GAO Shouting, LU Chungu, 2014: A Generalized Frontogenesis Function and Its Application, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1065-1078.  doi: 10.1007/s00376-014-3228-y
  [6] CUI Limei, SUN Jianhua, QI Linlin, LEI Ting, 2011: Application of ATOVS Radiance-Bias Correction to Typhoon Track Prediction with Ensemble Kalman Filter Data Assimilation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 178-186.  doi: 10.1007/s00376-010-9145-9
  [7] Qiu Jinhuan, Sun Jinhui, Xia Qilin, Zhang Jinding, Zhou Xiuji, 1986: SIMULTANEOUS DETERMINATION OF AEROSOL SIZE DISTRIBUTION AND REFRACTIVE INDEX AND SURFACE ALBEDO FROM RADIANCE—PART II: APPLICATION, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 3, 341-348.  doi: 10.1007/BF02678654
  [8] Qiu Jinhuan, 1988: SIMULTANEOUS DETERMINATION OF AEROSOL SIZE DISTRIBUTION AND REFRACTIVE INDEX AND SURFACE ALBEDO FROM RADIANCE-PART III: PARAMETRIZATION AND APPLICATION, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 5, 311-324.  doi: 10.1007/BF02656755
  [9] HUANG Wenyu, WU Rongsheng, FANG Juan, 2010: The Adaptive Wavelet Collocation Method and Its Application in Front Simulation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 594-604.  doi: 10.1007/s00376-009-8189-1
  [10] JIANG Yuan, LIU Liping, 2014: A Test Pattern Identification Algorithm and Its Application to CINRAD/SA(B) Data, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 331-343.  doi: 10.1007/s00376-013-2315-9
  [11] XU Ying, GAO Xuejie, SHEN Yan, XU Chonghai, SHI Ying, F. GIORGI, 2009: A Daily Temperature Dataset over China and Its Application in Validating a RCM Simulation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 763-772.  doi: 10.1007/s00376-009-9029-z
  [12] Wang Guomin, Wang Shiwen, Li Jianjun, 1996: A Bogus Typhoon Scheme and Its Application to a Movable Nested Mesh Model, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 13, 103-114.  doi: 10.1007/BF02657031
  [13] Wang Tijian, Sun Zhaobo, Li Zongkai, 1999: A Condensed Gas-Phase Chemical Model and Its Application, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 16, 608-618.  doi: 10.1007/s00376-999-0035-y
  [14] Na LI, Lingkun RAN, Linna ZHANG, Shouting GAO, 2017: Potential Deformation and Its Application to the Diagnosis of Heavy Precipitation in Mesoscale Convective Systems, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 894-908.  doi: 10.1007/s00376-017-6282-4
  [15] Ding Aiju, Wang Mingxing, 1996: Model for Methane Emission from Rice Fields and Its Application in Southern China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 13, 159-168.  doi: 10.1007/BF02656859
  [16] GAO Shouting, TAN Zhemin, ZHAO Sixiong, LUO Zhexian, LU Hancheng, WANG Donghai, CUI Chunguang, CUI Xiaopeng, SUN Jianhua, 2015: Mesoscale Dynamics and Its Application in Torrential Rainfall Systems in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 192-205.  doi: 10.1007/s00376-014-0005-x
  [17] Yongkang Xue, 1991: A Two-Dimensional Coupled Biosphere-Atmosphere Model and Its Application, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 8, 447-458.  doi: 10.1007/BF02919267
  [18] Xiaojuan SUN, Siyan LI, Julian X. L WANG, Panxing WANG, Dong GUO, 2022: A New Method of Significance Testing for Correlation-Coefficient Fields and Its Application, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 529-535.  doi: 10.1007/s00376-021-1196-6
  [19] Yong L. McHall, 1993: Group Velocity of Anisotropic Waves-Part I: Mathematical Expression, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 10, 393-406.  doi: 10.1007/BF02656964
  [20] ZHONG Lingzhi, LIU Liping, FENG Sheng, GE Runsheng, ZHANG Zhe, 2011: A 35-GHz Polarimetric Doppler Radar and Its Application for Observing Clouds Associated with Typhoon Nuri, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 945-956.  doi: 10.1007/s00376-010-0073-5

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 January 1986
Manuscript revised: 10 January 1986
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

AN APPROXIMATE EXPRESSION OF THE SKY RADIANCE IN ALMUCANTAR AND ITS APPLICATION

 • 1. Institute of Atmospheric Physics, Academia Sinica, Beijing

Abstract: An approximate expression of the sky radiance in almucantar is confirmed in this paper. Under the conditions with molecular optical depth<0.3, aerosol (or cloud) optical depth<0.6, solar zenith angle< 75° and scattering angle<30°, the errors of the sky radiance and the aerosol phase function computed from the expression are respectively less than 8 % and 10 %, but the phase functions computed from Box-Deepak formula and single-scattering formula can be 84 % and 260 % more than the exact value, respectively. Furthermore, by use of the expression we have inferred the volume scattering functions of 1°≤θ≤30° for retrieving aerosol size distribution with the conclusion that the distribution information in the range of 0.1

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return