Advanced Search
Article Contents

Progress in Marine Meteorology Studies in China during 1999-2002


doi: 10.1007/BF02915575

 • The progresses of marine meteorology studies achieved in China during the four year period from 1999 to 2002 are summarized in six directions: air-sea flux, marine meteorology in high latitudes, marine disasters, connection between ocean and weather/climate in China, remote sensing applications and new methodologies in marine meteorology. Compared to the previous ones, these studies adopted much more first-hand datasets, and more scientific issues were involved. As an exciting remark, there were so many contributions done by the young scientists. A brief statement about the research strategy of marine meteorology in China for the coming years is also given.
 • [1] WANG Dongxiao, ZHANG Yan, ZENG Lili, LUO Lin, 2009: Marine Meteorology Research Progress of China from 2003 to 2006, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 17-30.  doi: 10.1007/s00376-009-0017-0
  [2] MA Yaoming, WANG Jiemin, HUANG Ronghui, WEI Guoan, Massimo MENENTI, SU Zhongbo, HU Zeyong, GAO Feng, WEN Jun, 2003: Remote Sensing Parameterization of Land Surface Heat Fluxes over Arid and Semi-arid Areas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 20, 530-539.  doi: 10.1007/BF02915496
  [3] JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate Modeling in China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 250-275.  doi: 10.1007/s00376-014-0002-0
  [4] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [5] YANG Shili, FENG Jinming, DONG Wenjie, CHOU Jieming, 2014: Analyses of Extreme Climate Events over China Based on CMIP5 Historical and Future Simulations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1209-1220.  doi: 10.1007/s00376-014-3119-2
  [6] REN Guoyu, DING Yihui, ZHAO Zongci, ZHENG Jingyun, WU Tongwen, TANG Guoli, XU Ying, 2012: Recent Progress in Studies of Climate Change in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 958-977.  doi: 10.1007/s00376-012-1200-2
  [7] WANG Wei, LIU Hongjie, YUE Xin, LI Hong, CHEN Jianhua, TANG Dagang, 2005: Study on Size Distributions of Airborne Particles by Aircraft Observation in Spring over Eastern Coastal Areas of China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 22, 328-336.  doi: 10.1007/BF02918746
  [8] XU Ying, GAO Xuejie, SHEN Yan, XU Chonghai, SHI Ying, F. GIORGI, 2009: A Daily Temperature Dataset over China and Its Application in Validating a RCM Simulation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 763-772.  doi: 10.1007/s00376-009-9029-z
  [9] HAN Guijun, LI Wei, ZHANG Xuefeng, LI Dong, HE Zhongjie, WANG Xidong, WU Xinrong, YU Ting, MA Jirui, 2011: A Regional Ocean Reanalysis System for Coastal Waters of China and Adjacent Seas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 682-690.  doi: 10.1007/s00376-010-9184-2
  [10] WEN Tianxue, WANG Yuesi, CHANG Shih-Yu, LIU Guangren, 2006: On-line Measurement of Water-Soluble Ions in Ambient Particles, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 586-592.  doi: 10.1007/s00376-006-0586-0
  [11] ZHENG Xunhua, LIU Chunyan, HAN Shenghui, 2008: Description and Application of a Model for Simulating Regional Nitrogen Cycling and Calculating Nitrogen Flux, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 181-201.  doi: 10.1007/s00376-008-0181-7
  [12] HE Jinhai, JU Jianhua, WEN Zhiping, L\"U Junmei, JIN Qihua, 2007: A Review of Recent Advances in Research on Asian Monsoon in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 972-992.  doi: 10.1007/s00376-007-0972-2
  [13] Athanassios A. ARGIRIOU, Zhen LI, Vasileios ARMAOS, Anna MAMARA, Yingling SHI, Zhongwei YAN, 2023: Homogenised Monthly and Daily Temperature and Precipitation Time Series in China and Greece since 1960, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-022-2246-4
  [14] WANG Shaowu, ZHU Jinhong, CAI Jingning, 2004: Interdecadal Variability of Temperature and Precipitation in China since 1880, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 307-313.  doi: 10.1007/BF02915560
  [15] TANG Yanbing, GAN Jingjing, ZHAO Lu, GAO Kun, 2006: On the Climatology of Persistent Heavy Rainfall Events in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 678-692.  doi: 10.1007/s00376-006-0678-x
  [16] FU Jiaolan, QIAN Weihong, LIN Xiang, Deliang CHEN, 2008: Trends in Graded Precipitation in China from 1961 to 2000, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 267-278.  doi: 10.1007/s00376-008-0267-2
  [17] Hui LIU, Bo HU, Yuesi WANG, Guangren LIU, Liqin TANG, Dongsheng JI, Yongfei BAI, Weikai BAO, Xin CHEN, Yunming CHEN, Weixin DING, Xiaozeng HAN, Fei HE, Hui HUANG, Zhenying HUANG, Xinrong LI, Yan LI, Wenzhao LIU, Luxiang LIN, Zhu OUYANG, Boqiang QIN, Weijun SHEN, Yanjun SHEN, Hongxin SU, Changchun SONG, Bo SUN, Song SUN, Anzhi WANG, Genxu WANG, Huimin WANG, Silong WANG, Youshao WANG, Wenxue WEI, Ping XIE, Zongqiang XIE, Xiaoyuan YAN, Fanjiang ZENG, Fawei ZHANG, Yangjian ZHANG, Yiping ZHANG, Chengyi ZHAO, Wenzhi ZHAO, Xueyong ZHAO, Guoyi ZHOU, Bo ZHU, 2017: Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 805-815.  doi: 10.1007/s00376-017-6293-1
  [18] MA Jianzhong, GUO Xueliang, ZHAO Chunsheng, ZHANG Yijun, HU Zhijin, 2007: Recent Progress in Cloud Physics Research in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1121-1137.  doi: 10.1007/s00376-007-1121-7
  [19] GE Quansheng, WANG Shaowu, WEN Xinyu, Caiming SHEN, HAO Zhixin, 2007: Temperature and Precipitation Changes in China During the HoloceneTemperature and Precipitation Changes in China During the Holocene, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 1024-1036.  doi: 10.1007/s00376-007-1024-7
  [20] DING Yihui, REN Guoyu, ZHAO Zongci, XU Ying, LUO Yong, LI Qiaoping, ZHANG Jin, 2007: Detection, Causes and Projection of Climate Change over China: An Overview of Recent Progress, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 954-971.  doi: 10.1007/s00376-007-0954-4

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 May 2004
Manuscript revised: 10 May 2004
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Progress in Marine Meteorology Studies in China during 1999-2002

 • 1. Laboratory for Tropical Marine Environmental Dynamics,South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301;Guangzhou Institute of Tropical and Marine Meteorology, China Meteorological Administration, Guangzhou 510080,Shanghai Typhoon Institute, China Meteorological Administration, Shanghai 200030,Guangzhou Institute of Tropical and Marine Meteorology, China Meteorological Administration, Guangzhou 510080

Abstract: The progresses of marine meteorology studies achieved in China during the four year period from 1999 to 2002 are summarized in six directions: air-sea flux, marine meteorology in high latitudes, marine disasters, connection between ocean and weather/climate in China, remote sensing applications and new methodologies in marine meteorology. Compared to the previous ones, these studies adopted much more first-hand datasets, and more scientific issues were involved. As an exciting remark, there were so many contributions done by the young scientists. A brief statement about the research strategy of marine meteorology in China for the coming years is also given.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return