Advanced Search
Article Contents

Recent Researches on Aerosol in China


doi: 10.1007/s00376-001-0046-9

 • In recent years, the Chinese scientists have undertaken numerous researches on aerosol, and made many achievements. This paper reviews the above researches on aerosols which mainly focus on the following three aspects: the characteristics of aerosols, the effects on climate, and dust aerosol research. Present international research plans in relation to aerosols are briefly introduced. The important fields and trends of atmospheric aerosol researches in the near future are also pointed out and discussed.
 • [1] Chunsheng ZHAO, Yingli YU, Ye KUANG, Jiangchuan TAO, Gang ZHAO, 2019: Recent Progress of Aerosol Light-scattering Enhancement Factor Studies in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 36, 1015-1026.  doi: 10.1007/s00376-019-8248-1
  [2] Xiaoyan WU, Jinyuan XIN, Wenyu ZHANG, Chongshui GONG, Yining MA, Yongjing MA, Tianxue WEN, Zirui LIU, Shili TIAN, Yuesi WANG, Fangkun WU, 2020: Optical, Radiative and Chemical Characteristics of Aerosol in Changsha City, Central China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 1310-1322.  doi: 10.1007/s00376-020-0076-9
  [3] JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate Modeling in China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 250-275.  doi: 10.1007/s00376-014-0002-0
  [4] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [5] YANG Shili, FENG Jinming, DONG Wenjie, CHOU Jieming, 2014: Analyses of Extreme Climate Events over China Based on CMIP5 Historical and Future Simulations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1209-1220.  doi: 10.1007/s00376-014-3119-2
  [6] Tianyi FAN, Xiaohong LIU, Chenglai WU, Qiang ZHANG, Chuanfeng ZHAO, Xin YANG, Yanglian LI, 2022: Comparison of the Anthropogenic Emission Inventory for CMIP6 Models with a Country-Level Inventory over China and the Simulations of the Aerosol Properties, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 80-96.  doi: 10.1007/s00376-021-1119-6
  [7] Zhang Junhua, Mao Jietai, Wang Meihua, 2002: Analysis of the Aerosol Extinction Characteristics in Different Areas of China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 19, 136-152.  doi: 10.1007/s00376-002-0040-x
  [8] FAN Xuehua, XIA Xiang'ao, CHEN Hongbin, 2015: Comparison of Column-Integrated Aerosol Optical and Physical Properties in an Urban and Suburban Site on the North China Plain, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 477-486.  doi: 10.1007/s00376-014-4097-0
  [9] YUE Yanyu, NIU Shengjie, ZHAO Lijuan, ZHANG Yu, XU Feng, 2014: The Influences of Macro- and Microphysical Characteristics of Sea-Fog on Fog-Water Chemical Composition, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 624-636.  doi: 10.1007/s00376-013-3059-2
  [10] REN Guoyu, DING Yihui, ZHAO Zongci, ZHENG Jingyun, WU Tongwen, TANG Guoli, XU Ying, 2012: Recent Progress in Studies of Climate Change in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 958-977.  doi: 10.1007/s00376-012-1200-2
  [11] CHE Huizheng, ZHANG Xiaoye, Stephane ALFRARO, Bernadette CHATENET, Laurent GOMES, ZHAO Jianqi, 2009: Aerosol Optical Properties and Its Radiative Forcing over Yulin, China in 2001 and 2002, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 564-576.  doi: 10.1007/s00376-009-0564-4
  [12] QIU Jinhuan, YANG Jingmei, 2008: Absorption Properties of Urban/Suburban Aerosols in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 1-10.  doi: 10.1007/s00376-008-0001-0
  [13] Jie ZHANG, Jinyuan Xin, Wenyu ZHANG, Shigong WANG, Lili WANG, Wei XIE, Guojie XIAO, Hela PAN, Lingbin KONG, 2017: Validation of MODIS C6 AOD Products Retrieved by the Dark Target Method in the Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 993-1002.  doi: 10.1007/s00376-016-6217-5
  [14] HAN Guijun, LI Wei, ZHANG Xuefeng, LI Dong, HE Zhongjie, WANG Xidong, WU Xinrong, YU Ting, MA Jirui, 2011: A Regional Ocean Reanalysis System for Coastal Waters of China and Adjacent Seas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 682-690.  doi: 10.1007/s00376-010-9184-2
  [15] Li XU, Lin DU, Narcisse T. TSONA, Maofa GE, 2021: Anthropogenic Effects on Biogenic Secondary Organic Aerosol Formation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 1053-1084.  doi: 10.1007/s00376-020-0284-3
  [16] Xingmin LI, Yan DONG, Zipeng DONG, Chuanli DU, Chuang CHEN, 2016: Observed Changes in Aerosol Physical and Optical Properties before and after Precipitation Events, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 33, 931-944.  doi: 10.1007/s00376-016-5178-z
  [17] HUO Juan, LU Daren, 2010: Preliminary Retrieval of Aerosol Optical Depth from All-sky Images, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 421-426.  doi: 10.1007/s00376-009-8216-2
  [18] Yuhuan LÜ, Hengchi LEI, Jiefan YANG, 2017: Aircraft Measurements of Cloud-Aerosol Interaction over East Inner Mongolia, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 983-992.  doi: 10.1007/s00376-017-6242-z
  [19] WANG Zhili, ZHANG Hua, SHEN Xueshun, Sunling GONG, ZHANG Xiaoye, 2010: Modeling Study of Aerosol Indirect Effects on Global Climate with an AGCM, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 1064-1077.  doi: 10.1007/s00376-010-9120-5
  [20] WANG Xinfeng, WANG Tao, Ravi Kant PATHAK, Mattias HALLQUIST, GAO Xiaomei, NIE Wei, XUE Likun, GAO Jian, GAO Rui, ZHANG Qingzhu, WANG Wenxing, WANG Shulan, CHAI Fahe, CHEN Yizhen, 2013: Size Distributions of Aerosol Sulfates and Nitrates in Beijing during the 2008 Olympic Games: Impacts of Pollution Control Measures and Regional Transport, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 341-353.  doi: 10.1007/s00376-012-2053-4

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 July 2001
Manuscript revised: 10 July 2001
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Recent Researches on Aerosol in China

 • 1. State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

Abstract: In recent years, the Chinese scientists have undertaken numerous researches on aerosol, and made many achievements. This paper reviews the above researches on aerosols which mainly focus on the following three aspects: the characteristics of aerosols, the effects on climate, and dust aerosol research. Present international research plans in relation to aerosols are briefly introduced. The important fields and trends of atmospheric aerosol researches in the near future are also pointed out and discussed.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return