Advanced Search
Article Contents

Aerosol Optical Properties and Its Radiative Forcing over Yulin, China in 2001 and 2002


doi: 10.1007/s00376-009-0564-4

 • The aerosol optical properties and direct radiative forcing over the Mu Us desert of northern China, acquired through a CE318 sunphotometer of the ground-based Aerosol Robotic Network (AERONET), are analyzed. The seasonal variations in the aerosol optical properties are examined. The effect of meteorological elements (pressure, temperature, water vapor pressure, relative humidity and wind speed) on the aerosol optical properties is also studied. Then, the sources and optical properties under two different cases, a dust event and a pollution event, are compared. The results show that the high aerosol optical depth (AOD) found in Yulin was mostly attributed to the occurrence of dust events in spring from the Mu Us desert and deserts of West China and Mongolia, as well as the impacts of anthropogenic pollutant particles from the middle part of China in the other seasons. The seasonal variation and the probability distribution of the radiative forcing and the radiative forcing efficiency at the surface and the top of the atmosphere are analyzed and regressed using the linear and Gaussian regression methods.
 • [1] WANG Han, SUN Xiaobing, SUN Bin, LIANG Tianquan, LI Cuili, and HONG Jin, 2014: Retrieval of Aerosol Optical Properties over a Vegetation Surface Using Multi-angular, Multi-spectral, and Polarized data, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 879-887.  doi: 10.1007/s00376-013-3100-5
  [2] YU Xingna, ZHU Bin, YIN Yan, FAN Shuxian, CHEN Aijun, 2011: Seasonal Variation of Columnar Aerosol Optical Properties in Yangtze River Delta in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 1326-1335.  doi: 10.1007/s00376-011-0158-9
  [3] HAN Xiao, ZHANG Meigen, ZHU Lingyun, and XU Liren, 2013: Model analysis of influences of aerosol mixing state upon its optical properties in East Asia, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 1201-1212.  doi: 10.1007/s00376-012-2150-4
  [4] FAN Xuehua, CHEN Hongbin, LIN Longfu, HAN Zhigang, Philippe GOLOUB, 2009: Retrieval of Aerosol Optical Properties over the Beijing Area Using POLDER/PARASOL Satellite Polarization Measurements, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 1099-1107.  doi: 10.1007/s00376-009-8103-x
  [5] DAI Tie, SHI Guangyu, Teruyuki NAKAJIMA, 2015: Analysis and Evaluation of the Global Aerosol Optical Properties Simulated by an Online Aerosol-coupled Non-hydrostatic Icosahedral Atmospheric Model, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 743-758.  doi: 10.1007/s00376-014-4098-z
  [6] Wang Mingxing, Zhang Renjian, Pu Yifen, 2001: Recent Researches on Aerosol in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 18, 576-586.  doi: 10.1007/s00376-001-0046-9
  [7] JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate Modeling in China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 250-275.  doi: 10.1007/s00376-014-0002-0
  [8] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [9] YANG Shili, FENG Jinming, DONG Wenjie, CHOU Jieming, 2014: Analyses of Extreme Climate Events over China Based on CMIP5 Historical and Future Simulations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1209-1220.  doi: 10.1007/s00376-014-3119-2
  [10] REN Guoyu, DING Yihui, ZHAO Zongci, ZHENG Jingyun, WU Tongwen, TANG Guoli, XU Ying, 2012: Recent Progress in Studies of Climate Change in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 958-977.  doi: 10.1007/s00376-012-1200-2
  [11] Li XU, Lin DU, Narcisse T. TSONA, Maofa GE, 2021: Anthropogenic Effects on Biogenic Secondary Organic Aerosol Formation, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 1053-1084.  doi: 10.1007/s00376-020-0284-3
  [12] HAN Guijun, LI Wei, ZHANG Xuefeng, LI Dong, HE Zhongjie, WANG Xidong, WU Xinrong, YU Ting, MA Jirui, 2011: A Regional Ocean Reanalysis System for Coastal Waters of China and Adjacent Seas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 682-690.  doi: 10.1007/s00376-010-9184-2
  [13] Hui XU, Jianping GUO, Jian LI, Lin LIU, Tianmeng CHEN, Xiaoran GUO, Yanmin LYU, Ding WANG, Yi HAN, Qi CHEN, Yong ZHANG, 2021: The Significant Role of Radiosonde-measured Cloud-base Height in the Estimation of Cloud Radiative Forcing, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 1552-1565.  doi: 10.1007/s00376-021-0431-5
  [14] HE Jinhai, JU Jianhua, WEN Zhiping, L\"U Junmei, JIN Qihua, 2007: A Review of Recent Advances in Research on Asian Monsoon in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 972-992.  doi: 10.1007/s00376-007-0972-2
  [15] Athanassios A. ARGIRIOU, Zhen LI, Vasileios ARMAOS, Anna MAMARA, Yingling SHI, Zhongwei YAN, 2023: Homogenised Monthly and Daily Temperature and Precipitation Time Series in China and Greece since 1960, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 40, 1326-1336.  doi: 10.1007/s00376-022-2246-4
  [16] WANG Hong, SHI Guangyu, LI Shuyan, LI Wei, WANG Biao, HUANG Yanbin, 2006: The Impacts of Optical Properties on Radiative Forcing Due to Dust Aerosol, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 431-441.  doi: 10.1007/s00376-006-0431-5
  [17] Boru MAI, Xuejiao DENG, Zhanqing LI, Jianjun LIU, Xiang'ao XIA, Huizheng CHE, Xia LIU, Fei LI, Yu ZOU, Maureen CRIBB, 2018: Aerosol Optical Properties and Radiative Impacts in the Pearl River Delta Region of China during the Dry Season, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 35, 195-208.  doi: 10.1007/s00376-017-7092-4
  [18] Hui LIU, Bo HU, Yuesi WANG, Guangren LIU, Liqin TANG, Dongsheng JI, Yongfei BAI, Weikai BAO, Xin CHEN, Yunming CHEN, Weixin DING, Xiaozeng HAN, Fei HE, Hui HUANG, Zhenying HUANG, Xinrong LI, Yan LI, Wenzhao LIU, Luxiang LIN, Zhu OUYANG, Boqiang QIN, Weijun SHEN, Yanjun SHEN, Hongxin SU, Changchun SONG, Bo SUN, Song SUN, Anzhi WANG, Genxu WANG, Huimin WANG, Silong WANG, Youshao WANG, Wenxue WEI, Ping XIE, Zongqiang XIE, Xiaoyuan YAN, Fanjiang ZENG, Fawei ZHANG, Yangjian ZHANG, Yiping ZHANG, Chengyi ZHAO, Wenzhi ZHAO, Xueyong ZHAO, Guoyi ZHOU, Bo ZHU, 2017: Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 805-815.  doi: 10.1007/s00376-017-6293-1
  [19] WANG Shaowu, ZHU Jinhong, CAI Jingning, 2004: Interdecadal Variability of Temperature and Precipitation in China since 1880, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 307-313.  doi: 10.1007/BF02915560
  [20] TANG Yanbing, GAN Jingjing, ZHAO Lu, GAO Kun, 2006: On the Climatology of Persistent Heavy Rainfall Events in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 678-692.  doi: 10.1007/s00376-006-0678-x

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 May 2009
Manuscript revised: 10 May 2009
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Aerosol Optical Properties and Its Radiative Forcing over Yulin, China in 2001 and 2002

 • 1. Key Laboratory of Atmospheric Chemistry, Centre for Atmosphere Watch and Services, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China Meteorological Administration, Beijing 100081;Key Laboratory of Atmospheric Chemistry, Centre for Atmosphere Watch and Services, Chinese Academy of Meteorological Sciences, China Meteorological Administration, Beijing 100081;Laboratoire Inter-Universitaire des Systemes Atmospheriques, Universite Paris VII/Paris XII, 94010 Creteil Cedex, France;Laboratoire Inter-Universitaire des Systemes Atmospheriques, Universite Paris VII/Paris XII, 94010 Creteil Cedex, France;Centre National de la Recherche Scientifique, Meteo-France/CNRM/GMEI/MNPCA, 31057, Toulouse, France;State Key Laboratory of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

Abstract: The aerosol optical properties and direct radiative forcing over the Mu Us desert of northern China, acquired through a CE318 sunphotometer of the ground-based Aerosol Robotic Network (AERONET), are analyzed. The seasonal variations in the aerosol optical properties are examined. The effect of meteorological elements (pressure, temperature, water vapor pressure, relative humidity and wind speed) on the aerosol optical properties is also studied. Then, the sources and optical properties under two different cases, a dust event and a pollution event, are compared. The results show that the high aerosol optical depth (AOD) found in Yulin was mostly attributed to the occurrence of dust events in spring from the Mu Us desert and deserts of West China and Mongolia, as well as the impacts of anthropogenic pollutant particles from the middle part of China in the other seasons. The seasonal variation and the probability distribution of the radiative forcing and the radiative forcing efficiency at the surface and the top of the atmosphere are analyzed and regressed using the linear and Gaussian regression methods.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return