Advanced Search
Article Contents

Variations in the Summer Monsoon Rainbands Across


doi: 10.1007/s00376-009-8011-0

 • Based on reconstructions of precipitation events from the rain and snowfall archives of the Qing Dynasty (1736--1911), the drought/flood index data mainly derived from Chinese local gazettes from 1736--2000, and the observational data gathered since 1951, the spatial patterns of monsoon rainbands are analyzed at different time scales. Findings indicate that monsoon rainfall in northern China and the middle-lower reaches of the Yangtze River have significant inter-annual (e.g., 5--7-yr and 2--4-yr) as well as inter-decadal (e.g., 20--30-yr and quasi-10-yr) fluctuation signals. The spatial patterns in these areas also show significant cycles, such as on a 60--80-yr time scale, a reversal phase predominates the entire period from 1736--2000; on a quasi-30-yr time scale, a consistent phase was prevalent from 1736 to 2000; and on a 20-yr time scale, the summer monsoon rains show different spatial patterns before and after 1870.
 • [1] YANG Shili, FENG Jinming, DONG Wenjie, CHOU Jieming, 2014: Analyses of Extreme Climate Events over China Based on CMIP5 Historical and Future Simulations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1209-1220.  doi: 10.1007/s00376-014-3119-2
  [2] QIAN Weihong, LIN Xiang, 2009: An Integrated Analysis of Dry-Wet Variability in Western China for the Last 4--5 Centuries, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 951-961.  doi: 10.1007/s00376-009-8070-2
  [3] JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate Modeling in China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 250-275.  doi: 10.1007/s00376-014-0002-0
  [4] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [5] HE Jinhai, JU Jianhua, WEN Zhiping, L\"U Junmei, JIN Qihua, 2007: A Review of Recent Advances in Research on Asian Monsoon in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 972-992.  doi: 10.1007/s00376-007-0972-2
  [6] REN Guoyu, DING Yihui, ZHAO Zongci, ZHENG Jingyun, WU Tongwen, TANG Guoli, XU Ying, 2012: Recent Progress in Studies of Climate Change in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 958-977.  doi: 10.1007/s00376-012-1200-2
  [7] Yong ZHANG, Lejian ZHANG, Jianping GUO, Jinming FENG, Lijuan CAO, Yang WANG, Qing ZHOU, Liangxu LI, Bai LI, Hui XU, Lin LIU, Ning AN, Huan LIU, 2018: Climatology of Cloud-base Height from Long-term Radiosonde Measurements in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 35, 158-168.  doi: 10.1007/s00376-017-7096-0
  [8] Zhen LI, Zhongwei YAN, Lijuan CAO, Phil D. JONES, 2018: Further-Adjusted Long-Term Temperature Series in China Based on MASH, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 35, 909-917.  doi: 10.1007/s00376-018-7280-x
  [9] MAO Jiafu, WANG Bin, DAI Yongjiu, 2009: Sensitivity of the Carbon Storage of Potential Vegetation to Historical Climate Variability and CO2 in Continental China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 87-100.  doi: 10.1007/s00376-009-0087-z
  [10] ZHENG Jingyun, LIN Shanshan, HE Fanneng, 2009: Recent Progress in Studies on Land Cover Change and Its Regional Climatic Effects over China during Historical Times, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 793-802.  doi: 10.1007/s00376-009-9031-5
  [11] Dabang JIANG, Dan HU, Zhiping TIAN, Xianmei LANG, 2020: Differences between CMIP6 and CMIP5 Models in Simulating Climate over China and the East Asian Monsoon, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 1102-1118.  doi: 10.1007/s00376-020-2034-y
  [12] Congwen ZHU, Boqi LIU, Kang XU, Ning JIANG, Kai LIU, 2021: Diversity of the Coupling Wheels in the East Asian Summer Monsoon on the Interannual Time Scale: Challenge of Summer Rainfall Forecasting in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 546-554.  doi: 10.1007/s00376-020-0199-z
  [13] QIAN Weihong, DING Ting, HU Haoran, LIN Xiang, QIN Aimin, 2009: An Overview of Dry-wet Climate Variability among Monsoon-Westerly Regions and the Monsoon Northernmost Marginal Active Zone in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 630-641.  doi: 10.1007/s00376-009-8213-5
  [14] DING Ting, QIAN Weihong, 2011: Geographical Patterns and Temporal Variations of Regional Dry and Wet Heatwave Events in China during 1960--2008, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 322-337.  doi: 10.1007/s00376-010-9236-7
  [15] HAN Guijun, LI Wei, ZHANG Xuefeng, LI Dong, HE Zhongjie, WANG Xidong, WU Xinrong, YU Ting, MA Jirui, 2011: A Regional Ocean Reanalysis System for Coastal Waters of China and Adjacent Seas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 682-690.  doi: 10.1007/s00376-010-9184-2
  [16] Athanassios A. ARGIRIOU, Zhen LI, Vasileios ARMAOS, Anna MAMARA, Yingling SHI, Zhongwei YAN, 2023: Homogenised Monthly and Daily Temperature and Precipitation Time Series in China and Greece since 1960, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-022-2246-4
  [17] WANG Shaowu, ZHU Jinhong, CAI Jingning, 2004: Interdecadal Variability of Temperature and Precipitation in China since 1880, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 307-313.  doi: 10.1007/BF02915560
  [18] TANG Yanbing, GAN Jingjing, ZHAO Lu, GAO Kun, 2006: On the Climatology of Persistent Heavy Rainfall Events in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 678-692.  doi: 10.1007/s00376-006-0678-x
  [19] FU Jiaolan, QIAN Weihong, LIN Xiang, Deliang CHEN, 2008: Trends in Graded Precipitation in China from 1961 to 2000, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 267-278.  doi: 10.1007/s00376-008-0267-2
  [20] Hui LIU, Bo HU, Yuesi WANG, Guangren LIU, Liqin TANG, Dongsheng JI, Yongfei BAI, Weikai BAO, Xin CHEN, Yunming CHEN, Weixin DING, Xiaozeng HAN, Fei HE, Hui HUANG, Zhenying HUANG, Xinrong LI, Yan LI, Wenzhao LIU, Luxiang LIN, Zhu OUYANG, Boqiang QIN, Weijun SHEN, Yanjun SHEN, Hongxin SU, Changchun SONG, Bo SUN, Song SUN, Anzhi WANG, Genxu WANG, Huimin WANG, Silong WANG, Youshao WANG, Wenxue WEI, Ping XIE, Zongqiang XIE, Xiaoyuan YAN, Fanjiang ZENG, Fawei ZHANG, Yangjian ZHANG, Yiping ZHANG, Chengyi ZHAO, Wenzhi ZHAO, Xueyong ZHAO, Guoyi ZHOU, Bo ZHU, 2017: Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 805-815.  doi: 10.1007/s00376-017-6293-1

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 July 2009
Manuscript revised: 10 July 2009
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Variations in the Summer Monsoon Rainbands Across

 • 1. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101,Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101 and Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101

Abstract: Based on reconstructions of precipitation events from the rain and snowfall archives of the Qing Dynasty (1736--1911), the drought/flood index data mainly derived from Chinese local gazettes from 1736--2000, and the observational data gathered since 1951, the spatial patterns of monsoon rainbands are analyzed at different time scales. Findings indicate that monsoon rainfall in northern China and the middle-lower reaches of the Yangtze River have significant inter-annual (e.g., 5--7-yr and 2--4-yr) as well as inter-decadal (e.g., 20--30-yr and quasi-10-yr) fluctuation signals. The spatial patterns in these areas also show significant cycles, such as on a 60--80-yr time scale, a reversal phase predominates the entire period from 1736--2000; on a quasi-30-yr time scale, a consistent phase was prevalent from 1736 to 2000; and on a 20-yr time scale, the summer monsoon rains show different spatial patterns before and after 1870.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return