Advanced Search
Article Contents

Reconstructed Light Extinction Coefficients Using Chemical Compositions of PM2.5 in Winter in Urban Guangzhou, China


doi: 10.1007/s00376-011-1045-0

 • The objective of this study was to reconstruct light extinction coefficients (bext) according to chemical composition components of particulate matter up to 2.5 m in size (PM2.5). PM2.5 samples were collected at the monitoring station of the South China of Institute of Environmental Science (SCIES, Guangzhou, China) during January 2010, and the online absorbing and scattering coefficients were obtained using an aethalometer and a nephelometer. The measured values of light absorption coefficient by particle (bap) and light scattering coefficient by particle (bsp) significantly correlated (R20.95) with values of bap and bsp that were reconstructed using the Interagency Monitoring of Protected Visual Environments (IMPROVE) formula when RH was 70%. The measured bext had a good correlation (R20.83) with the calculated bext under ambient RH conditions. The result of source apportionment of bext showed that ammonium sulfate [(NH4)2SO4] was the largest contributor (35.0%) to bext, followed by ammonium nitrate (NH4NO3, 22.9%), organic matter (16.1%), elemental carbon (11.8%), sea salt (4.7%), and nitrogen dioxide (NO2, 9.6%). To improve visibility in Guangzhou, the effective control of secondary particles like sulfates, nitrates, and ammonia should be given more attention in urban environmental management.
 • [1] TAO Jun, CHENG Tiantao, ZHANG Renjian, CAO Junji, ZHU Lihua, WANG Qiyuan, LUO Lei, and ZHANG Leiming, 2013: Chemical composition of PM2.5 at an urban site of Chengdu in southwestern China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 1070-1084.  doi: 10.1007/s00376-012-2168-7
  [2] Zexuan WANG, Hongmei XU, Rong FENG, Yunxuan GU, Jian SUN, Suixin LIU, Ningning ZHANG, Dan LI, Tao WANG, Linli QU, Steven Sai, Hang HO, Zhenxing SHEN, Junji CAO, 2023: Characteristics of PM2.5 and Its Reactive Oxygen Species in Heating Energy Transition and Estimation of Its Impact on the Environment and Health in China – A Case Study in the Fenwei Plain, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-022-2249-1
  [3] Roeland Cornelis JANSEN, SHI Yang, CHEN Jianmin, HU YunJie, XU Chang, HONG Shengmao, LI Jiao, ZHANG Min, 2014: Using Hourly Measurements to Explore the Role of Secondary Inorganic Aerosol in PM2.5 during Haze and Fog in Hangzhou, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1427-1434.  doi: 10.1007/s00376-014-4042-2
  [4] Denghui JI, Zhaoze DENG, Xiaoyu SUN, Liang RAN, Xiangao XIA, Disong FU, Zijue SONG, Pucai WANG, Yunfei WU, Ping TIAN, Mengyu HUANG, 2020: Estimation of PM2.5 Mass Concentration from Visibility, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 671-678.  doi: 10.1007/s00376-020-0009-7
  [5] XIN Jinyuan, WANG Yuesi, WANG Lili, TANG Guiqian, SUN Yang, PAN Yuepeng, JI Dongsheng, 2012: Reductions of PM2.5 in Beijing--Tianjin--Hebei Urban Agglomerations during the 2008 Olympic Games, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 1330-1342.  doi: 10.1007/s00376-012-1227-4
  [6] ZHANG Renjian, FU Congbin, HAN Zhiwei, ZHU Chongshu, 2008: Characteristics of Elemental Composition of PM2.5 in the Spring Period at Tongyu in the Semi-arid Region of Northeast China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 922-931.  doi: 10.1007/s00376-008-0922-7
  [7] Nan WANG, Zhenhao LING, Xuejiao DENG, Tao DENG, Xiaopu LYU, Tingyuan LI, Xiaorong GAO, Xi CHEN, 2018: Source Contributions to PM2.5 under Unfavorable Weather Conditions in Guangzhou City, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 35, 1145-1159.  doi: 10.1007/s00376-018-7212-9
  [8] LIU Dameng, GAO Shaopeng, AN Xianghua, 2008: Distribution and Source Apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Atmospheric Particulate Matter PM2.5 in Beijing, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 297-305.  doi: 10.1007/s00376-008-0297-9
  [9] Miaomiao LU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Xueshun CHEN, Shengwen LIANG, Hui ZHOU, Huangjian WU, Ke HU, Longjiao SHEN, Jia YU, Jiang ZHU, 2019: Investigating the Transport Mechanism of PM2.5 Pollution during January 2014 in Wuhan, Central China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 36, 1217-1234.  doi: 10.1007/s00376-019-8260-5
  [10] Lan GAO, Xu YUE, Xiaoyan MENG, Li DU, Yadong LEI, Chenguang TIAN, Liang QIU, 2020: Comparison of Ozone and PM2.5 Concentrations over Urban, Suburban, and Background Sites in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 1297-1309.  doi: 10.1007/s00376-020-0054-2
  [11] Xiao HAN, Meigen ZHANG, 2021: The Interannual Variation of Transboundary Contributions from Chinese Emissions of PM2.5 to South Korea, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 701-706.  doi: 10.1007/s00376-021-1003-4
  [12] Chuwei LIU, Zhongwei HUANG, Jianping HUANG, Chunsheng LIANG, Lei DING, Xinbo LIAN, Xiaoyue LIU, Li Zhang, Danfeng WANG, 2022: Comparison of PM2.5 and CO2 Concentrations in Large Cities of China during the COVID-19 Lockdown, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 861-875.  doi: 10.1007/s00376-021-1281-x
  [13] SUN Yang, WANG Yuesi, ZHANG Changchun, 2010: Vertical Observations and Analysis of PM2.5, O3, and NOx at Beijing and Tianjin from Towers during Summer and Autumn 2006, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 123-136.  doi: 10.1007/s00376-009-8154-z
  [14] Yuesi WANG, Zirui LIU, 2021: Preface to the Special Issue on Atmospheric Oxidation Capacity, Ozone, and PM2.5 Pollution: Quantification Methods, Formation Mechanisms, Simulation, and Control, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 1051-1052.  doi: 10.1007/s00376-021-1001-6
  [15] Qian LU, Jian RAO, Chunhua SHI, Dong GUO, Ji WANG, Zhuoqi LIANG, Tian WANG, 2022: Observational Subseasonal Variability of the PM2.5 Concentration in the Beijing-Tianjin-Hebei Area during the January 2021 Sudden Stratospheric Warming, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1623-1636.  doi: 10.1007/s00376-022-1393-y
  [16] Kaixu BAI, Can WU, Jianjun LI, Ke LI, Jianping GUO, Gehui WANG, 2021: Characteristics of Chemical Speciation in PM1 in Six Representative Regions in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 1101-1114.  doi: 10.1007/s00376-020-0224-2
  [17] Zhang Junhua, Mao Jietai, Wang Meihua, 2002: Analysis of the Aerosol Extinction Characteristics in Different Areas of China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 19, 136-152.  doi: 10.1007/s00376-002-0040-x
  [18] Xiaoyan WU, Jinyuan XIN, Wenyu ZHANG, Chongshui GONG, Yining MA, Yongjing MA, Tianxue WEN, Zirui LIU, Shili TIAN, Yuesi WANG, Fangkun WU, 2020: Optical, Radiative and Chemical Characteristics of Aerosol in Changsha City, Central China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 1310-1322.  doi: 10.1007/s00376-020-0076-9
  [19] Chunsheng ZHAO, Yingli YU, Ye KUANG, Jiangchuan TAO, Gang ZHAO, 2019: Recent Progress of Aerosol Light-scattering Enhancement Factor Studies in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 36, 1015-1026.  doi: 10.1007/s00376-019-8248-1
  [20] CHEN Yuejuan, ZHOU Renjun, SHI Chunhua, BI Yun, 2006: Study on the Trace Species in the Stratosphere and Their Impact on Climate, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 1020-1039.  doi: 10.1007/s00376-006-1020-3

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 March 2012
Manuscript revised: 10 March 2012
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Reconstructed Light Extinction Coefficients Using Chemical Compositions of PM2.5 in Winter in Urban Guangzhou, China

 • 1. School of Environmental Science and Engineering of Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275,South China Institute of Environmental Sciences, Guangzhou 510655,Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi'an 710075,Key Laboratory of Regional Climate-Environment for Temperate East Asia, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029,South China Institute of Environmental Sciences, Guangzhou 510655,South China Institute of Environmental Sciences, Guangzhou 510655,School of Environmental Science and Engineering of Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275,School of Environmental Science and Engineering of Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275

Abstract: The objective of this study was to reconstruct light extinction coefficients (bext) according to chemical composition components of particulate matter up to 2.5 m in size (PM2.5). PM2.5 samples were collected at the monitoring station of the South China of Institute of Environmental Science (SCIES, Guangzhou, China) during January 2010, and the online absorbing and scattering coefficients were obtained using an aethalometer and a nephelometer. The measured values of light absorption coefficient by particle (bap) and light scattering coefficient by particle (bsp) significantly correlated (R20.95) with values of bap and bsp that were reconstructed using the Interagency Monitoring of Protected Visual Environments (IMPROVE) formula when RH was 70%. The measured bext had a good correlation (R20.83) with the calculated bext under ambient RH conditions. The result of source apportionment of bext showed that ammonium sulfate [(NH4)2SO4] was the largest contributor (35.0%) to bext, followed by ammonium nitrate (NH4NO3, 22.9%), organic matter (16.1%), elemental carbon (11.8%), sea salt (4.7%), and nitrogen dioxide (NO2, 9.6%). To improve visibility in Guangzhou, the effective control of secondary particles like sulfates, nitrates, and ammonia should be given more attention in urban environmental management.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return