Advanced Search
Article Contents

Reductions of PM2.5 in Beijing--Tianjin--Hebei Urban Agglomerations during the 2008 Olympic Games


doi: 10.1007/s00376-012-1227-4

 • The Atmospheric Environmental Monitoring Network successfully undertook the task of monitoring the atmospheric quality of Beijing and its surrounding area during the 2008 Olympics. The results of this monitoring show that high concentrations of PM2.5 pollution exhibited a regional pattern during the monitoring period (1 June--30 October 2008). The PM2.5 mass concentrations were 53 μg m-3, 66 μg m-3, and 82 μg m-3 at the background site, in Beijing, and in the Beijing--Tianjin--Hebei urban agglomerations, respectively. The PM2.5 levels were lowest during the 2008 Olympic Games (8--24 August): 35 μg m-3 at the background site, 42 μg m-3 in Beijing and 57 μg m-3 in the region. These levels represent decreases of 49%, 48%, and 56%, respectively, compared to the prophase mean concentration before the Olympic Games. Emission control measures contributed 62%--82% of the declines observed in Beijing, and meteorological conditions represented 18%--38%. The concentration of fine particles met the goals set for a ``Green Olympics".
 • [1] LIU Dameng, GAO Shaopeng, AN Xianghua, 2008: Distribution and Source Apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Atmospheric Particulate Matter PM2.5 in Beijing, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 297-305.  doi: 10.1007/s00376-008-0297-9
  [2] SUN Yang, WANG Yuesi, ZHANG Changchun, 2010: Vertical Observations and Analysis of PM2.5, O3, and NOx at Beijing and Tianjin from Towers during Summer and Autumn 2006, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 123-136.  doi: 10.1007/s00376-009-8154-z
  [3] Bo Li, Disong Fu, Ling YANG, Xuehua Fan, Dazhi Yang, Hongrong Shi, Xiang-Ao XIA, 2024: Joint Retrieval of PM2.5 Concentration and Aerosol Optical Depth over China Using Multi-Task Learning on FY-4A AGRI, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-024-3222-y
  [4] Lan GAO, Xu YUE, Xiaoyan MENG, Li DU, Yadong LEI, Chenguang TIAN, Liang QIU, 2020: Comparison of Ozone and PM2.5 Concentrations over Urban, Suburban, and Background Sites in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 1297-1309.  doi: 10.1007/s00376-020-0054-2
  [5] YU Jianhua, CHEN Tian, Benjamin GUINOT, Helene CACHIER, YU Tong, LIU Wenqing, WANG Xin, 2006: Characteristics of Carbonaceous Particles in Beijing During Winter and Summer 2003, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 468-473.  doi: 10.1007/s00376-006-0468-5
  [6] YANG Fumo, Jeffrey BROOK, HE Kebin, DUAN Fengkui, MA Yongliang, 2010: Temporal Variability in Fine Carbonaceous Aerosol over Two Years in Two Megacities: Beijing and Toronto, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 705-714.  doi: 10.1007/s00376-009-9103-6
  [7] Nan WANG, Zhenhao LING, Xuejiao DENG, Tao DENG, Xiaopu LYU, Tingyuan LI, Xiaorong GAO, Xi CHEN, 2018: Source Contributions to PM2.5 under Unfavorable Weather Conditions in Guangzhou City, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 35, 1145-1159.  doi: 10.1007/s00376-018-7212-9
  [8] Chuwei LIU, Zhongwei HUANG, Jianping HUANG, Chunsheng LIANG, Lei DING, Xinbo LIAN, Xiaoyue LIU, Li Zhang, Danfeng WANG, 2022: Comparison of PM2.5 and CO2 Concentrations in Large Cities of China during the COVID-19 Lockdown, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 861-875.  doi: 10.1007/s00376-021-1281-x
  [9] Qiuyan DU, Chun ZHAO, Jiawang FENG, Zining YANG, Jiamin XU, Jun GU, Mingshuai ZHANG, Mingyue XU, Shengfu LIN, 2024: Seasonal Characteristics of Forecasting Uncertainties in Surface PM2.5 Concentration Associated with Forecast Lead Time over the Beijing-Tianjin-Hebei Region, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 41, 801-816.  doi: 10.1007/s00376-023-3060-3
  [10] Zhixuan TONG, Yingying YAN, Shaofei KONG, Jintai LIN, Nan CHEN, Bo ZHU, Jing MA, Tianliang ZHAO, Shihua QI, 2024: Distribution and Formation Causes of PM2.5 and O3 Double High Pollution Events in China during 2013–20, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 41, 1235-1250.  doi: 10.1007/s00376-023-3156-9
  [11] Zexuan WANG, Hongmei XU, Rong FENG, Yunxuan GU, Jian SUN, Suixin LIU, Ningning ZHANG, Dan LI, Tao WANG, Linli QU, Steven Sai Hang HO, Zhenxing SHEN, Junji CAO, 2023: Characteristics of PM2.5 and Its Reactive Oxygen Species in Heating Energy Transition and Estimation of Its Impact on the Environment and Health in China—A Case Study in the Fenwei Plain, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 40, 1175-1186.  doi: 10.1007/s00376-022-2249-1
  [12] TAO Jun, CHENG Tiantao, ZHANG Renjian, CAO Junji, ZHU Lihua, WANG Qiyuan, LUO Lei, and ZHANG Leiming, 2013: Chemical composition of PM2.5 at an urban site of Chengdu in southwestern China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 1070-1084.  doi: 10.1007/s00376-012-2168-7
  [13] TAO Jun, CAO Jun-Ji, ZHANG Ren-Jian, ZHU Lihua, ZHANG Tao, SHI Si, CHAN Chuen-Yu, 2012: Reconstructed Light Extinction Coefficients Using Chemical Compositions of PM2.5 in Winter in Urban Guangzhou, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 359-368.  doi: 10.1007/s00376-011-1045-0
  [14] WANG Xinfeng, WANG Tao, Ravi Kant PATHAK, Mattias HALLQUIST, GAO Xiaomei, NIE Wei, XUE Likun, GAO Jian, GAO Rui, ZHANG Qingzhu, WANG Wenxing, WANG Shulan, CHAI Fahe, CHEN Yizhen, 2013: Size Distributions of Aerosol Sulfates and Nitrates in Beijing during the 2008 Olympic Games: Impacts of Pollution Control Measures and Regional Transport, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 341-353.  doi: 10.1007/s00376-012-2053-4
  [15] Denghui JI, Zhaoze DENG, Xiaoyu SUN, Liang RAN, Xiangao XIA, Disong FU, Zijue SONG, Pucai WANG, Yunfei WU, Ping TIAN, Mengyu HUANG, 2020: Estimation of PM2.5 Mass Concentration from Visibility, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 671-678.  doi: 10.1007/s00376-020-0009-7
  [16] Miaomiao LU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Xueshun CHEN, Shengwen LIANG, Hui ZHOU, Huangjian WU, Ke HU, Longjiao SHEN, Jia YU, Jiang ZHU, 2019: Investigating the Transport Mechanism of PM2.5 Pollution during January 2014 in Wuhan, Central China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 36, 1217-1234.  doi: 10.1007/s00376-019-8260-5
  [17] Roeland Cornelis JANSEN, SHI Yang, CHEN Jianmin, HU YunJie, XU Chang, HONG Shengmao, LI Jiao, ZHANG Min, 2014: Using Hourly Measurements to Explore the Role of Secondary Inorganic Aerosol in PM2.5 during Haze and Fog in Hangzhou, China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1427-1434.  doi: 10.1007/s00376-014-4042-2
  [18] Xiao HAN, Meigen ZHANG, 2021: The Interannual Variation of Transboundary Contributions from Chinese Emissions of PM2.5 to South Korea, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 701-706.  doi: 10.1007/s00376-021-1003-4
  [19] ZHANG Renjian, FU Congbin, HAN Zhiwei, ZHU Chongshu, 2008: Characteristics of Elemental Composition of PM2.5 in the Spring Period at Tongyu in the Semi-arid Region of Northeast China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 922-931.  doi: 10.1007/s00376-008-0922-7
  [20] Qian LU, Jian RAO, Chunhua SHI, Dong GUO, Ji WANG, Zhuoqi LIANG, Tian WANG, 2022: Observational Subseasonal Variability of the PM2.5 Concentration in the Beijing-Tianjin-Hebei Area during the January 2021 Sudden Stratospheric Warming, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1623-1636.  doi: 10.1007/s00376-022-1393-y

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 November 2012
Manuscript revised: 10 November 2012
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Reductions of PM2.5 in Beijing--Tianjin--Hebei Urban Agglomerations during the 2008 Olympic Games

 • 1. The State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;The State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;The State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;The State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;The State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;The State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;The State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

Abstract: The Atmospheric Environmental Monitoring Network successfully undertook the task of monitoring the atmospheric quality of Beijing and its surrounding area during the 2008 Olympics. The results of this monitoring show that high concentrations of PM2.5 pollution exhibited a regional pattern during the monitoring period (1 June--30 October 2008). The PM2.5 mass concentrations were 53 μg m-3, 66 μg m-3, and 82 μg m-3 at the background site, in Beijing, and in the Beijing--Tianjin--Hebei urban agglomerations, respectively. The PM2.5 levels were lowest during the 2008 Olympic Games (8--24 August): 35 μg m-3 at the background site, 42 μg m-3 in Beijing and 57 μg m-3 in the region. These levels represent decreases of 49%, 48%, and 56%, respectively, compared to the prophase mean concentration before the Olympic Games. Emission control measures contributed 62%--82% of the declines observed in Beijing, and meteorological conditions represented 18%--38%. The concentration of fine particles met the goals set for a ``Green Olympics".

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return