Advanced Search
Article Contents

A Numerical Simulation of “5.5” Super-Duststorm in Northern China


doi: 10.1007/s00376-998-0018-4

 • Combining the Penn State/NCAR mesoscale (MM4) model, the dust transport model and an atmospheric radiative transfer model, a super duststorm process occurred in the Gansu province on 5 May 1993 has been simu-lated. Based on the observations of duststorms occurred in the northern China and the field measurements of dust particles’ physical and optical properties, model simulating dust plume transport processes and dust particle radiative forcing have been developed. The models are described and verified with real cases of duststorms.
 • [1] SUN Zhian, WANG Xiaoyun, ZENG Xianning, 2006: Radiative Forcing of SO2 and NOx: A Case Study in Beijing, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 317-322.  doi: 10.1007/s00376-006-0317-6
  [2] WANG Zhili, ZHANG Hua, SHEN Xueshun, 2011: Radiative Forcing and Climate Response Due to Black Carbon in Snow and Ice, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 1336-1344.  doi: 10.1007/s00376-011-0117-5
  [3] Hui XU, Jianping GUO, Jian LI, Lin LIU, Tianmeng CHEN, Xiaoran GUO, Yanmin LYU, Ding WANG, Yi HAN, Qi CHEN, Yong ZHANG, 2021: The Significant Role of Radiosonde-measured Cloud-base Height in the Estimation of Cloud Radiative Forcing, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 1552-1565.  doi: 10.1007/s00376-021-0431-5
  [4] ZHANG Hua, ZHANG Ruoyu, and SHI Guangyu, 2013: An updated estimation of radiative forcing due to CO2 and its effect on global surface temperature change, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 1017-1024.  doi: 10.1007/s00376-012-2204-7
  [5] ZHANG Hua, WANG Zhili, GUO Pinwen, WANG Zaizhi, 2009: A Modeling Study of the Effects of Direct Radiative Forcing Due to Carbonaceous Aerosol on the Climate in East Asia, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 57-66.  doi: 10.1007/s00376-009-0057-5
  [6] WANG Hong, SHI Guangyu, LI Shuyan, LI Wei, WANG Biao, HUANG Yanbin, 2006: The Impacts of Optical Properties on Radiative Forcing Due to Dust Aerosol, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 431-441.  doi: 10.1007/s00376-006-0431-5
  [7] Hu Rongming, Serge Planton, Michel Déque, Pascal Marquet, Alain Braun, 2001: Why Is the Climate Forcing of Sulfate Aerosols So Uncertain?, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 18, 1103-1120.  doi: 10.1007/s00376-001-0026-0
  [8] Xiaoyan WU, Jinyuan XIN, Wenyu ZHANG, Chongshui GONG, Yining MA, Yongjing MA, Tianxue WEN, Zirui LIU, Shili TIAN, Yuesi WANG, Fangkun WU, 2020: Optical, Radiative and Chemical Characteristics of Aerosol in Changsha City, Central China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 1310-1322.  doi: 10.1007/s00376-020-0076-9
  [9] Boru MAI, Xuejiao DENG, Zhanqing LI, Jianjun LIU, Xiang'ao XIA, Huizheng CHE, Xia LIU, Fei LI, Yu ZOU, Maureen CRIBB, 2018: Aerosol Optical Properties and Radiative Impacts in the Pearl River Delta Region of China during the Dry Season, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 35, 195-208.  doi: 10.1007/s00376-017-7092-4
  [10] Dong-Kyou LEE, William J. GUTOWSKI, Jr., Hyun-Suk KANG, Chun-Ji KIM, 2007: Intercomparison of Precipitation Simulated by Regional Climate Models over East Asia in 1997 and 1998, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 539-554.  doi: 10.1007/s00376-007-0539-2
  [11] YUE Xu, WANG Huijun, LIAO Hong, FAN Ke, 2010: Direct Climatic Effect of Dust Aerosol in the NCAR Community Atmosphere Model Version 3 (CAM3), ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 27, 230-242.  doi: 10.1007/s00376-009-8170-z
  [12] LIAO Hong, CHANG Wenyuan, YANG Yang, 2015: Climatic Effects of Air Pollutants over China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 115-139.  doi: 10.1007/s00376-014-0013-x
  [13] Bing XIE, Hua ZHANG, Zhili WANG, Shuyun ZHAO, Qiang FU, 2016: A Modeling Study of Effective Radiative Forcing and Climate Response Due to Tropospheric Ozone, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 33, 819-828.  doi: 10.1007/s00376-016-5193-0
  [14] CHEN Lin, SHI Guangyu, QIN Shiguang, YANG Su, ZHANG Peng, 2011: Direct Radiative Forcing of Anthropogenic Aerosols over Oceans from Satellite Observations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 973-984.  doi: 10.1007/s00376-010-9210-4
  [15] Lijun ZHAO, Yuan WANG, Chuanfeng ZHAO, Xiquan DONG, Yuk L. YUNG, 2022: Compensating Errors in Cloud Radiative and Physical Properties over the Southern Ocean in the CMIP6 Climate Models, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 2156-2171.  doi: 10.1007/s00376-022-2036-z
  [16] Ni Yunqi, Zou Li, Wu Aiming, 1996: Response Process of Ocean to Atmospheric Forcing and Optimal Response Frequency in the CZ Ocean Model, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 13, 43-58.  doi: 10.1007/BF02657027
  [17] Lei WANG, Qing BAO, Wei-Chyung WANG, Yimin LIU, Guo-Xiong WU, Linjiong ZHOU, Jiandong LI, Hua GONG, Guokui NIAN, Jinxiao LI, Xiaocong WANG, Bian HE, 2019: LASG Global AGCM with a Two-moment Cloud Microphysics Scheme: Energy Balance and Cloud Radiative Forcing Characteristics, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, , 697-710.  doi: 10.1007/s00376-019-8196-9
  [18] Chenyu MA, Wei YUAN, Ji NIE, 2020: Responses of Mean and Extreme Precipitation to Different Climate Forcing Under Radiative-Convective Equilibrium, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 377-386.  doi: 10.1007/s00376-020-9236-1
  [19] LI Jiandong, LIU Yimin, WU Guoxiong, 2009: Cloud Radiative Forcing in Asian Monsoon Region Simulated by IPCC AR4 AMIP Models, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 923-939.  doi: 10.1007/s00376-009-8111-x
  [20] Hye-Ryun OH, Chang-Hoi HO, Yong-Sang CHOI, 2013: Comments on ``Direct Radiative Forcing of Anthropogenic Aerosols over Oceans from Satellite Observation", ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 30, 10-14.  doi: 10.1007/s00376-012-1218-5

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 January 1998
Manuscript revised: 10 January 1998
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

A Numerical Simulation of “5.5” Super-Duststorm in Northern China

 • 1. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081,Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081,Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081,Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081,Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081,Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

Abstract: Combining the Penn State/NCAR mesoscale (MM4) model, the dust transport model and an atmospheric radiative transfer model, a super duststorm process occurred in the Gansu province on 5 May 1993 has been simu-lated. Based on the observations of duststorms occurred in the northern China and the field measurements of dust particles’ physical and optical properties, model simulating dust plume transport processes and dust particle radiative forcing have been developed. The models are described and verified with real cases of duststorms.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return