Advanced Search

Most Cited

1
Indo-Western Pacific Ocean Capacitor and Coherent Climate Anomalies in Post-ENSO Summer: A Review
Shang-Ping XIE, Yu KOSAKA, Yan DU, Kaiming HU, Jasti S. CHOWDARY, Gang HUANG
2016, 33(4): 411-432. doi: 10.1007/s00376-015-5192-6
2
Atmospheric Circulation and Dynamic Mechanism for Persistent Haze Events in the Beijing-Tianjin-Hebei Region
Ping WU, Yihui DING, Yanju LIU
2017, 34(4): 429-440. doi: 10.1007/s00376-016-6158-z
3
The Reliability of Global and Hemispheric Surface Temperature Records
Philip JONES
2016, 33(3): 269-282. doi: 10.1007/s00376-015-5194-4
4
Changes in Mean and Extreme Temperature and Precipitation over the Arid Region of Northwestern China: Observation and Projection
Yujie WANG, Botao ZHOU, Dahe QIN, Jia WU, Rong GAO, Lianchun SONG
2017, 34(3): 287-305. doi: 10.1007/s00376-016-6160-5
5
Performance of RegCM4 over Major River Basins in China
Xuejie GAO, Ying SHI, Zhenyu HAN, Meili WANG, Jia WU, Dongfeng ZHANG, Ying XU, Filippo GIORGI
2017, 34(4): 441-455. doi: 10.1007/s00376-016-6179-7
6
Distinctive Precursory Air-Sea Signals between Regular and Super El Niños
Lin CHEN, Tim LI, Swadhin K. BEHERA, Takeshi DOI
2016, 33(8): 996-1004. doi: 10.1007/s00376-016-5250-8
7
Detecting the Origins of Moisture over Southeast China: Seasonal Variation and Heavy Rainfall
Xiuzhen LI, Wen ZHOU, Yongqin David CHEN
2016, 33(3): 319-329. doi: 10.1007/s00376-015-4197-5
8
Relationship between Indian and East Asian Summer Rainfall Variations
Renguang WU
2017, 34(1): 4-15. doi: 10.1007/s00376-016-6216-6
9
Variation in Summer Surface Air Temperature over Northeast Asia and Its Associated Circulation Anomalies
Wei CHEN, Xiaowei HONG, Riyu LU, Aifen JIN, Shizhu JIN, Jae-Cheol NAM, Jin-Ho SHIN, Tae-Young GOO, Baek-Jo KIM
2016, 33(1): 1-9. doi: 10.1007/s00376-015-5056-0
10
Abrupt Summer Warming and Changes in Temperature Extremes over Northeast Asia Since the Mid-1990s: Drivers and Physical Processes
Buwen DONG, Rowan T. SUTTON, Wei CHEN, Xiaodong LIU, Riyu LU, Ying SUN
2016, 33(9): 1005-1023. doi: 10.1007/s00376-016-5247-3
11
Increased Light, Moderate, and Severe Clear-Air Turbulence in Response to Climate Change
Paul D. WILLIAMS
2017, 34(5): 576-586. doi: 10.1007/s00376-017-6268-2
12
Comparison of a Very-fine-resolution GCM with RCM Dynamical Downscaling in Simulating Climate in China
Donglin GUO, Huijun WANG
2016, 33(5): 559-570. doi: 10.1007/s00376-015-5147-y
13
Spatial Characteristics of Extreme Rainfall over China with Hourly through 24-Hour Accumulation Periods Based on National-Level Hourly Rain Gauge Data
Yongguang ZHENG, Ming XUE, Bo LI, Jiong CHEN, Zuyu TAO
2016, 33(11): 1218-1232. doi: 10.1007/s00376-016-6128-5
14
Observational Facts Regarding the Joint Activities of the Southwest Vortex and Plateau Vortex after Its Departure from the Tibetan Plateau
Shuhua YU, Wenliang GAO, Dixiang XIAO, Jun PENG
2016, 33(1): 34-46. doi: 10.1007/s00376-015-5039-1
15
Evaluating the Formation Mechanisms of the Equatorial Pacific SST Warming Pattern in CMIP5 Models
Jun YING, Ping HUANG, Ronghui HUANG
2016, 33(4): 433-441. doi: 10.1007/s00376-015-5184-6
16
Intensified Impact of Northern Tropical Atlantic SST on Tropical Cyclogenesis Frequency over the Western North Pacific after the Late 1980s
Xi CAO, Shangfeng CHEN, Guanghua CHEN, Renguang WU
2016, 33(8): 919-930. doi: 10.1007/s00376-016-5206-z
17
Growth Rates of Fine Aerosol Particles at a Site near Beijing in June 2013
Chuanfeng ZHAO, Yanan LI, Fang ZHANG, Yele SUN, Pucai WANG
2018, 35(2): 209-217. doi: 10.1007/s00376-017-7069-3
18
Phase Transition of the Pacific Decadal Oscillation and Decadal Variation of the East Asian Summer Monsoon in the 20th Century
Xiao DONG, Feng XUE
2016, 33(3): 330-338. doi: 10.1007/s00376-015-5130-7
19
Impact of Drought on Agriculture in the Indo-Gangetic Plain, India
Reshmita NATH, Debashis NATH, Qian LI, Wen CHEN, Xuefeng CUI
2017, 34(3): 335-346. doi: 10.1007/s00376-016-6102-2
20
Seasonal Forecasts of the Summer 2016 Yangtze River Basin Rainfall
Philip E. BETT, Adam A. SCAIFE, Chaofan LI, Chris HEWITT, Nicola GOLDING, Peiqun ZHANG, Nick DUNSTONE, Doug M. SMITH, Hazel E. THORNTON, Riyu LU, Hong-Li REN
2018, 35(8): 918-926. doi: 10.1007/s00376-018-7210-y