Advanced Search
Article Contents
 • 加载中
 • [1] , 2022: 2022-9 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [2] , 2022: 2022-8 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [3] , 2022: 2022-6 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [4] , 2022: 2022-7 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [5] , 2022: 2022-5 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [6] , 2022: 2022-4 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [7] , 2022: 2022-3 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [8] , 2022: 2022-2 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [9] , 2022: 2022-1 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, , 1-1.
  [10] , 2022: 2022-12 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-1.
  [11] , 2022: 2022-10 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 39, 1-2.
  [12] , 2023: 2023-1 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 40, 1-1.
  [13] , 2023: 2023-2 Contents, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 40, 1-1.
  [14] Hengyi WENG, 2003: Impact of the 11-yr Solar Activity on the QBO in the Climate System, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 20, 303-309.  doi: 10.1007/s00376-003-0017-4
  [15] Yongqi GAO, Helge DRANGE, 2004: The Effect of Diapycnal Mixing on the Ventilation and CFC-11 Uptake in the Southern Ocean, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 755-766.  doi: 10.1007/BF02916372
  [16] Huang Runheng, Kuo_Nan Liou, 1984: REMOTE SOUNDING OF THE CIRRUS OPTICAL DEPTH AND TEMPERATURE FROM 3.7 AND 11 MICROMETER WINDOWS, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 1, 150-178.  doi: 10.1007/BF02678128
  [17] XIONG Zhe, WANG Shuyu, ZENG Zhaomei, FU Congbin, 2003: Analysis of Simulated Heavy Rain over the Yangtze River Valley During 11-30 June 1998 Using RIEMS, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 20, 815-824.  doi: 10.1007/BF02915407
  [18] CHEN Wen, ZHOU Qun, 2012: Modulation of the Arctic Oscillation and the East Asian Winter Climate Relationships by the 11-year Solar Cycle, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 217-226.  doi: 10.1007/s00376-011-1095-3
  [19] Jiangjiang XIA, Haochen LI, Yanyan KANG, Chen YU, Lei JI, Lve WU, Xiao LOU, Guangxiang ZHU, Zaiwen Wang, Zhongwei YAN, Lizhi WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG, Min CHEN, Yingxin ZHANG, Lihao GAO, Jiarui HAN, 2020: Machine Learning−based Weather Support for the 2022 Winter Olympics, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 927-932.  doi: 10.1007/s00376-020-0043-5
  [20] Qin XU, Binbin ZHOU, 2003: Retrieving Soil Water Contents from Soil Temperature Measurements by Using Linear Regression, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 20, 849-858.  doi: 10.1007/BF02915509

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

2022-11 Contents

Abstract: 

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return