Advanced Search

Most Viewed

Most read articles in recent 3 years.

1
A Model Output Machine Learning Method for Grid Temperature Forecasts in the Beijing Area
Haochen LI, Chen YU, Jiangjiang XIA, Yingchun WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG
2019, 36(10): 1156-1170. doi: 10.1007/s00376-019-9023-z
2
Fengyun Meteorological Satellite Products for Earth System Science Applications
Di XIAN, Peng ZHANG, Ling GAO, Ruijing SUN, Haizhen ZHANG, Xu JIA
2021, 38(8): 1267-1284. doi: 10.1007/s00376-021-0425-3
3
Revisiting the Concentration Observations and Source Apportionment of Atmospheric Ammonia
Yuepeng PAN, Mengna GU, Yuexin HE, Dianming WU, Chunyan LIU, Linlin SONG, Shili TIAN, Xuemei LÜ, Yang SUN, Tao SONG, Wendell W. WALTERS, Xuejun LIU, Nicholas A. MARTIN, Qianqian ZHANG, Yunting FANG, Valerio FERRACCI, Yuesi WANG
2020, 37(9): 933-938. doi: 10.1007/s00376-020-2111-2
4
Systematic Hydrological Evaluation of the Noah-MP Land Surface Model over China
Jingjing LIANG, Zongliang YANG, Peirong LIN
2019, 36(11): 1171-1187. doi: 10.1007/s00376-019-9016-y
5
Homogenized Daily Relative Humidity Series in China during 1960−2017
Zhen LI, Zhongwei YAN, Yani ZHU, Nicolas FREYCHET, Simon TETT
2020, 37(4): 318-327. doi: 10.1007/s00376-020-9180-0
6
Overview of the CMIP6 Historical Experiment Datasets with the Climate System Model CAS FGOALS-f3-L
Yuyang GUO, Yongqiang YU, Pengfei LIN, Hailong LIU, Bian HE, Qing BAO, Shuwen ZHAO, Xiaowei WANG
2020, 37(10): 1057-1066. doi: 10.1007/s00376-020-2004-4
7
Does CMIP6 Inspire More Confidence in Simulating Climate Extremes over China?
Huanhuan ZHU, Zhihong JIANG, Juan LI, Wei LI, Cenxiao SUN, Laurent LI
2020, 37(10): 1119-1132. doi: 10.1007/s00376-020-9289-1
8
Investigating the Transport Mechanism of PM2.5 Pollution during January 2014 in Wuhan, Central China
Miaomiao LU, Xiao TANG, Zifa WANG, Lin WU, Xueshun CHEN, Shengwen LIANG, Hui ZHOU, Huangjian WU, Ke HU, Longjiao SHEN, Jia YU, Jiang ZHU
2019, 36(11): 1217-1234. doi: 10.1007/s00376-019-8260-5
9
Natural Climate Solutions for China: The Last Mile to Carbon Neutrality
Zhangcai QIN, Xi DENG, Bronson GRISCOM, Yao HUANG, Tingting LI, Pete SMITH, Wenping YUAN, Wen ZHANG
2021, 38(6): 889-895. doi: 10.1007/s00376-021-1031-0
10
Assessment of an Evapotranspiration Deficit Drought Index in Relation to Impacts on Ecosystems
Xia ZHANG, Mingxing LI, Zhuguo MA, Qing YANG, Meixia LV, Robin Clark
2019, 36(11): 1273-1287. doi: 10.1007/s00376-019-9061-6
11
Differences between CMIP6 and CMIP5 Models in Simulating Climate over China and the East Asian Monsoon
Dabang JIANG, Dan HU, Zhiping TIAN, Xianmei LANG
2020, 37(10): 1102-1118. doi: 10.1007/s00376-020-2034-y
12
The Record-breaking Mei-yu in 2020 and Associated Atmospheric Circulation and Tropical SST Anomalies
Yihui DING, Yunyun LIU, Zeng-Zhen HU
doi: 10.1007/s00376-021-0361-2
13
Machine Learning−based Weather Support for the 2022 Winter Olympics
Jiangjiang XIA, Haochen LI, Yanyan KANG, Chen YU, Lei JI, Lve WU, Xiao LOU, Guangxiang ZHU, Zaiwen Wang, Zhongwei YAN, Lizhi WANG, Jiang ZHU, Pingwen ZHANG, Min CHEN, Yingxin ZHANG, Lihao GAO, Jiarui HAN
2020, 37(9): 927-932. doi: 10.1007/s00376-020-0043-5
14
Stratospheric Ozone-induced Cloud Radiative Effects on Antarctic Sea Ice
Yan XIA, Yongyun HU, Jiping LIU, Yi HUANG, Fei XIE, Jintai LIN
2020, 37(5): 505-514. doi: 10.1007/s00376-019-8251-6
15
Advanced Radiative Transfer Modeling System (ARMS): A New-Generation Satellite Observation Operator Developed for Numerical Weather Prediction and Remote Sensing Applications
Fuzhong WENG, Xinwen YU, Yihong DUAN, Jun YANG, Jianjie WANG
2020, 37(2): 131-136. doi: 10.1007/s00376-019-9170-2
16
Could the Recent Taal Volcano Eruption Trigger an El Niño and Lead to Eurasian Warming?
Fei LIU, Chen XING, Jinbao LI, Bin WANG, Jing CHAI, Chaochao GAO, Gang HUANG, Jian LIU, Deliang CHEN
2020, 37(7): 663-670. doi: 10.1007/s00376-020-2041-z
17
Reducing Uncertainties in Climate Projections with Emergent Constraints: Concepts, Examples and Prospects
Florent BRIENT
2020, 37(1): 1-15. doi: 10.1007/s00376-019-9140-8
18
The 2020/21 Extremely Cold Winter in China Influenced by the Synergistic Effect of La Niña and Warm Arctic
Fei ZHENG, Yuan YUAN, Yihui DING, Kexin LI, Xianghui FANG, Yuheng ZHAO, Yue SUN, Jiang ZHU, Zongjian KE, Ji WANG, Xiaolong JIA
doi: 10.1007/s00376-021-1033-y
19
Constraining the Emergent Constraints
Jianhua LU
2020, 37(1): 16-17. doi: 10.1007/s00376-019-9205-8
20
Meridional Displacement of the East Asian Upper-tropospheric Westerly Jet and Its Relationship with the East Asian Summer Rainfall in CMIP5 Simulations
Yuhan YAN, Chaofan LI, Riyu LU
2019, 36(11): 1203-1216. doi: 10.1007/s00376-019-9066-1