Advanced Search
Article Contents

An Overview of Dry-wet Climate Variability among Monsoon-Westerly Regions and the Monsoon Northernmost Marginal Active Zone in China


doi: 10.1007/s00376-009-8213-5

 • Climate in mainland China can be divided into the monsoon region in the southeast and the westerly region in the northwest as well as the intercross zone, i.e., the monsoon northernmost marginal active zone that is oriented from Southwest China to the upper Yellow River, North China, and Northeast China. In the three regions, dry-wet climate changes are directly linked to the interaction of the southerly monsoon flow on the east side of the Tibetan Plateau and the westerly flow on the north side of the Plateau from the inter-annual to inter-decadal timescales. Some basic features of climate variability in the three regions for the last half century and the historical hundreds of years are reviewed in this paper. In the last half century, an increasing trend of summer precipitation associated with the enhancing westerly flow is found in the westerly region from Xinjiang to northern parts of North China and Northeast China. On the other hand, an increasing trend of summer precipitation along the Yangtze River and a decreasing trend of summer precipitation along the monsoon northernmost marginal active zone are associated with the weakening monsoon flow in East Asia. Historical documents are widely distributed in the monsoon region for hundreds of years and natural climate proxies are constructed in the non-monsoon region, while two types of climate proxies can be commonly found over the monsoon northernmost marginal active zone. In the monsoon region, dry-wet variation centers are altered among North China, the lower Yangtze River, and South China from one century to another. Dry or wet anomalies are firstly observed along the monsoon northernmost marginal active zone and shifted southward or southeastward to the Yangtze River valley and South China in about a 70-year timescale. Severe drought events are experienced along the monsoon northernmost marginal active zone during the last 5 centuries. Inter-decadal dry-wet variations are depicted by natural proxies for the last 4--5 centuries in several areas over the non-monsoon region. Some questions, such as the impact of global warming on dry-wet regime changes in China, complex interactions between the monsoon and westerly flows in Northeast China, and the integrated multi-proxy analysis throughout all of China, are proposed.
 • [1] YANG Shili, FENG Jinming, DONG Wenjie, CHOU Jieming, 2014: Analyses of Extreme Climate Events over China Based on CMIP5 Historical and Future Simulations, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 31, 1209-1220.  doi: 10.1007/s00376-014-3119-2
  [2] REN Guoyu, DING Yihui, ZHAO Zongci, ZHENG Jingyun, WU Tongwen, TANG Guoli, XU Ying, 2012: Recent Progress in Studies of Climate Change in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 29, 958-977.  doi: 10.1007/s00376-012-1200-2
  [3] Dabang JIANG, Dan HU, Zhiping TIAN, Xianmei LANG, 2020: Differences between CMIP6 and CMIP5 Models in Simulating Climate over China and the East Asian Monsoon, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 37, 1102-1118.  doi: 10.1007/s00376-020-2034-y
  [4] HE Jinhai, JU Jianhua, WEN Zhiping, L\"U Junmei, JIN Qihua, 2007: A Review of Recent Advances in Research on Asian Monsoon in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 972-992.  doi: 10.1007/s00376-007-0972-2
  [5] Congwen ZHU, Boqi LIU, Kang XU, Ning JIANG, Kai LIU, 2021: Diversity of the Coupling Wheels in the East Asian Summer Monsoon on the Interannual Time Scale: Challenge of Summer Rainfall Forecasting in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 38, 546-554.  doi: 10.1007/s00376-020-0199-z
  [6] JIANG Dabang, YU Ge, ZHAO Ping, CHEN Xing, LIU Jian, LIU Xiaodong, WANG Shaowu, ZHANG Zhongshi, YU Yongqiang, LI Yuefeng, JIN Liya, XU Ying, JU Lixia, ZHOU Tianjun, YAN Xiaodong, 2015: Paleoclimate Modeling in China: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 250-275.  doi: 10.1007/s00376-014-0002-0
  [7] GUO Xueliang, FU Danhong, LI Xingyu, HU Zhaoxia, LEI Henchi, XIAO Hui, HONG Yanchao, 2015: Advances in Cloud Physics and Weather Modification in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 32, 230-249.  doi: 10.1007/s00376-014-0006-9
  [8] DING Ting, QIAN Weihong, 2011: Geographical Patterns and Temporal Variations of Regional Dry and Wet Heatwave Events in China during 1960--2008, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 322-337.  doi: 10.1007/s00376-010-9236-7
  [9] WANG Shaowu, ZHU Jinhong, CAI Jingning, 2004: Interdecadal Variability of Temperature and Precipitation in China since 1880, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 21, 307-313.  doi: 10.1007/BF02915560
  [10] MAO Jiafu, WANG Bin, DAI Yongjiu, 2009: Sensitivity of the Carbon Storage of Potential Vegetation to Historical Climate Variability and CO2 in Continental China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 87-100.  doi: 10.1007/s00376-009-0087-z
  [11] DING Yihui, REN Guoyu, ZHAO Zongci, XU Ying, LUO Yong, LI Qiaoping, ZHANG Jin, 2007: Detection, Causes and Projection of Climate Change over China: An Overview of Recent Progress, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 24, 954-971.  doi: 10.1007/s00376-007-0954-4
  [12] HAO Zhixin, ZHENG Jingyun, GE Quansheng, 2009: Variations in the Summer Monsoon Rainbands Across, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 26, 614-620.  doi: 10.1007/s00376-009-8011-0
  [13] Jianjun Xu, Johnny C. L. Chan, 2002: Interannual and Interdecadal Variability of Winter Precipitation over China in Relation to Global Sea Level Pressure Anomalies, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 19, 914-926.  doi: 10.1007/s00376-002-0055-3
  [14] Yu FU, Hong LIAO, Yang YANG, 2019: Interannual and Decadal Changes in Tropospheric Ozone in China and the Associated Chemistry-Climate Interactions: A Review, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 36, 975-993.  doi: 10.1007/s00376-019-8216-9
  [15] HAN Guijun, LI Wei, ZHANG Xuefeng, LI Dong, HE Zhongjie, WANG Xidong, WU Xinrong, YU Ting, MA Jirui, 2011: A Regional Ocean Reanalysis System for Coastal Waters of China and Adjacent Seas, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 28, 682-690.  doi: 10.1007/s00376-010-9184-2
  [16] Chong-yu XU, Lebing GONG, JIANG Tong, Deliang CHEN, 2006: Decreasing Reference Evapotranspiration in a Warming Climate—A Case of Changjiang (Yangtze) River Catchment During 1970–2000, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 513-520.  doi: 10.1007/s00376-006-0513-4
  [17] Athanassios A. ARGIRIOU, Zhen LI, Vasileios ARMAOS, Anna MAMARA, Yingling SHI, Zhongwei YAN, 2023: Homogenised Monthly and Daily Temperature and Precipitation Time Series in China and Greece since 1960, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES.  doi: 10.1007/s00376-022-2246-4
  [18] TANG Yanbing, GAN Jingjing, ZHAO Lu, GAO Kun, 2006: On the Climatology of Persistent Heavy Rainfall Events in China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 23, 678-692.  doi: 10.1007/s00376-006-0678-x
  [19] FU Jiaolan, QIAN Weihong, LIN Xiang, Deliang CHEN, 2008: Trends in Graded Precipitation in China from 1961 to 2000, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 25, 267-278.  doi: 10.1007/s00376-008-0267-2
  [20] Hui LIU, Bo HU, Yuesi WANG, Guangren LIU, Liqin TANG, Dongsheng JI, Yongfei BAI, Weikai BAO, Xin CHEN, Yunming CHEN, Weixin DING, Xiaozeng HAN, Fei HE, Hui HUANG, Zhenying HUANG, Xinrong LI, Yan LI, Wenzhao LIU, Luxiang LIN, Zhu OUYANG, Boqiang QIN, Weijun SHEN, Yanjun SHEN, Hongxin SU, Changchun SONG, Bo SUN, Song SUN, Anzhi WANG, Genxu WANG, Huimin WANG, Silong WANG, Youshao WANG, Wenxue WEI, Ping XIE, Zongqiang XIE, Xiaoyuan YAN, Fanjiang ZENG, Fawei ZHANG, Yangjian ZHANG, Yiping ZHANG, Chengyi ZHAO, Wenzhi ZHAO, Xueyong ZHAO, Guoyi ZHOU, Bo ZHU, 2017: Two Ultraviolet Radiation Datasets that Cover China, ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 34, 805-815.  doi: 10.1007/s00376-017-6293-1

Get Citation+

Export:  

Share Article

Manuscript History

Manuscript received: 10 July 2009
Manuscript revised: 10 July 2009
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

An Overview of Dry-wet Climate Variability among Monsoon-Westerly Regions and the Monsoon Northernmost Marginal Active Zone in China

 • 1. Monsoon and Environment Research Group, School of Physics, Peking University, Beijing 100871,Monsoon and Environment Research Group, School of Physics, Peking University, Beijing 100871,Monsoon and Environment Research Group, School of Physics, Peking University, Beijing 100871,Monsoon and Environment Research Group, School of Physics, Peking University, Beijing 100871,Monsoon and Environment Research Group, School of Physics, Peking University, Beijing 100871

Abstract: Climate in mainland China can be divided into the monsoon region in the southeast and the westerly region in the northwest as well as the intercross zone, i.e., the monsoon northernmost marginal active zone that is oriented from Southwest China to the upper Yellow River, North China, and Northeast China. In the three regions, dry-wet climate changes are directly linked to the interaction of the southerly monsoon flow on the east side of the Tibetan Plateau and the westerly flow on the north side of the Plateau from the inter-annual to inter-decadal timescales. Some basic features of climate variability in the three regions for the last half century and the historical hundreds of years are reviewed in this paper. In the last half century, an increasing trend of summer precipitation associated with the enhancing westerly flow is found in the westerly region from Xinjiang to northern parts of North China and Northeast China. On the other hand, an increasing trend of summer precipitation along the Yangtze River and a decreasing trend of summer precipitation along the monsoon northernmost marginal active zone are associated with the weakening monsoon flow in East Asia. Historical documents are widely distributed in the monsoon region for hundreds of years and natural climate proxies are constructed in the non-monsoon region, while two types of climate proxies can be commonly found over the monsoon northernmost marginal active zone. In the monsoon region, dry-wet variation centers are altered among North China, the lower Yangtze River, and South China from one century to another. Dry or wet anomalies are firstly observed along the monsoon northernmost marginal active zone and shifted southward or southeastward to the Yangtze River valley and South China in about a 70-year timescale. Severe drought events are experienced along the monsoon northernmost marginal active zone during the last 5 centuries. Inter-decadal dry-wet variations are depicted by natural proxies for the last 4--5 centuries in several areas over the non-monsoon region. Some questions, such as the impact of global warming on dry-wet regime changes in China, complex interactions between the monsoon and westerly flows in Northeast China, and the integrated multi-proxy analysis throughout all of China, are proposed.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return